"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-13

Livstilspåverkan i primärvården ger stora vinster till låg kostnad

NYHET Ett primärvårdsbaserat program för ändrad livsstil ökar livskvaliteten och är dessutom mycket kostnadseffektivt. Det visar nu en grupp forskare med anknytning till Umeå universitet i den högt rankade tidskriften Archives of Internal Medicine.

Insatser för att stödja folk till att gå över till en mer hälsosam livsstil, s.k. interventioner, har visats kunna minska individens risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes. I den här artikeln visas genom en treårig uppföljning av den s.k. Björknässtudien i Boden att de också har positiva effekter på både livskvalitet och vårdkostnader.

I april i år disputerade sjukgymnasten Margareta Eriksson vid Umeå universitet på en avhandling om Björknässtudien. Tillsammans med Mats Eliasson, överläkare vid Sunderby sjukhus och adjungerad universitetslektor vid Umeå universitet, är hon huvudförfattare till den nu publicerade studien.

Sammanlagt 151 män och kvinnor i åldern 18–65 år lottades till antingen livsstilsintervention och standardvård eller enbart standardvård. Interventionen bestod av sjukgymnasthandledda träningspass och dietråd under tre månader plus regelbundna, motivationsstärkande gruppmöten i tre år. Dessutom gjordes en analys som vägde extrakostnaderna för projektet mot beräknade vinster i form av ökat antal kvalitetsjusterade levnadsår och minskade vårdkostnader.

Resultaten visar signifikanta skillnader i vunna levnadsår för dem som deltog i interventionen jämfört med som dem som inte deltog. Dessutom täckte besparingarna i form av minskad vård hela extrakostnaden för interventionen.

Utöver Margareta Eriksson och Mats Eliasson medverkar med. dr Lars Hagberg, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro, professor Lars Lindholm, epidemiologi och global hälsa, och universitetslektor Eva-Britt Malmgren-Olsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, båda vid Umeå universitet; samt Jonas Österlind, läkare vid Sunderby sjukhus, i artikeln.

För mer information, kontakta gärna

Margareta Eriksson, sjukgymnast, med.dr, tel. 070-301 11 06,
e-post: margareta.eriksson@nll.se; ma.el.eriksson@telia.com

Lars Hagberg, hälsoekonom, med. dr, tel. 019 - 602 70 58,
e-post: lars.hagberg@orebroll.se, lassehagberg@yahoo.se

Referens

Eriksson M K; Hagberg L; Lindholm L, Malmgren-Olsson E-B; Österlind J; Eliasson M. Quality of life and cost-effectiveness of a three year trial of lifestyle intervention in primary health care. Arch Intern Med 2010:170(16):1-10.
http://archinte.ama-assn.org/