"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-18

Lyckad satsning på kvinnliga professorer

NYHET Universitetets satsning på kvinnliga gästprofessorer och meriteringsbidrag för kvinnor har gett resultat. Sedan 2010 – då satsningen inleddes – har andelen kvinnliga professorer ökat från 22 till 30 procent, vilket är högst andel i landet. Och samtliga kvinnor som fått bidrag har idag antingen befordrats eller bedömts ha professorskompetens.

Marianne Sommarin, vicerektor för forskning. Foto: Elin Berge.

– Att öka andelen kvinnliga professorer har länge varit ett prioriterat mål för Umeå universitet, men först nu – i och med den här riktade satsningen – kan vi se en radikal förändring i utvecklingen. På bara fem år har faktiskt antalet kvinnliga professorer blivit 30 stycken fler, vilket motsvarar en ökning på 8 procentenheter, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskning vid Umeå universitet.

Professorsmeritering och gästprofessorer

Åren 2010–2014 satsade Umeå universitet 27,5 miljoner på att öka andelen kvinnliga professorer. Av dem avsattes 15 miljoner för att ge kvinnor ekonomiska möjligheter att satsa på sin forskning och kunna meritera sig till att bli befordrade till professorer. Resterande 12,5 miljoner användes för att erbjuda utländska kvinnliga gästprofessorer möjlighet att tillbringa några månader vid universitetet, och fungera som förebilder och inleda forskningssamarbeten.

Uppföljningen av satsningen, som presenterades för universitetsstyrelsen den 17 december, visar på framgångsrika resultat. Totalt har 18 kvinnor fått bidrag, och 17 av dessa har nu befordrats till professor. Den person som ännu inte hunnit befordras, har bedömts besitta professorskompetens. Enligt Marianne Sommarin har satsningen dessutom resulterat i många nya internationella forskningssamarbeten.

Leder utvecklingen i landet

Regeringen har satt ett nationellt mål att minst 39 procent av nyanställda professorer 2012–2014 ska vara kvinnor. Vid Umeå universitet har målet vida överstigits – motsvarande andel under perioden hamnar mellan 44 och 56 procent. Den snabba utvecklingen har också resulterat i att universitetets eget delmål på 30 procent kvinnliga professorer uppnåddes redan år 2014. Toppnoteringen innebär att Umeå universitet har högst procentandel av landets lärosäten (se figur 1). Det innebär också att universitetets delmål nyligen justerats uppåt – till 35 procent – för åren 2016–2018.

Figur 1. Andel kvinnliga professorer vid Umeå universitet och övriga lärosäten 2014. Förkortningar; Umeå universitet (UmU), Karolinska institutet (KI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet (SU), Göteborgs universitet (GU), Örebro universitet (Öru), Linnéuniversitetet (LNU), Karlstads universitet (Kau), Mittuniversitetet (Miun), Linköpings universitet (LiU), Lunds universitet (LU), Luleå tekniska universitet (LTU), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola (Chalmers).

Rektor Lena Gustafsson ser jämställdhetsarbetet som en central och oerhört betydelsefull fråga för universitetets utveckling och kvalitet, och att det viktiga arbetet bör fortsätta genomsyra hela verksamheten.

– Det är förstås mycket glädjande att vi närmar oss det långsiktiga målet om en jämn könsfördelning bland professorerna och att satsningarna som gjorts ser ut att ha haft verklig effekt. Samtidigt måste nu ett kraftfullt arbete fortsätta och utgöra en uttalad del inom varje för frågan relevant område. Inte minst viktig är frågan om jämn könsfördelning i varje steg av rekryteringen till nya tjänster, men det är lång ifrån det enda området som är centralt att arbeta vidare med, säger Lena Gustafsson. 

Figur 2. Åldersstruktur för professorer vid Umeå universitet år 2014.
Bland professorerna är andelen kvinnor högst i åldern 55–59 år (41 procent), följt av 60–64 år (34 procent). Störst skillnad mellan könen – hela 19 procent – finns i åldersgruppen 45–49 år.
Figur 3. Medeltal av fördelning kvinnor och män per befattning år 2010–2014.
I stort råder en jämn genomsnittlig procentuell fördelning av kvinnor och män på många av universitetets befattningar, med undantag för professorer.

För mer information, kontakta:

Marianne Sommarin,vicerektor för forskning vid Umeå universitetTelefon: 070-662 3874
E-post: marianne.sommarin@umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall