"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-02

Massinvandringen från öst som uteblev

NYHET Trots att viktiga institutionella hinder för migration har försvunnit är inflyttningen från Ryssland, Polen och de baltiska länderna till Sverige blygsam. En anledning är att migranterna i liten utsträckning fungerat som ”brobyggare” mellan länderna.

– Motiven till varför man flyttar avgör om man väljer att flytta tillbaka till hemlandet eller stanna i Sverige, vilket kan vara en förklaring till den begränsade migrationen. De som stannar och gifter sig eller flyttar ihop med en svensk partner har en mer begränsad kontakt till hemlandet. I kombination med hur migranterna integreras på arbetsmarknaden och i samhället i stort så påverkar det hur de ”öppnar eller stänger dörrar” för framtida migranter, säger Jenny Olofsson, Umeå universitet. Hon har i en avhandling studerat vilka motiv som finns bakom beslut att flytta till Sverige samt hur social och ekonomisk integration samverkar och tillsammans påverkar ytterligare invandring från Ryssland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

Majoriteten av de östeuropéer som flyttat till Sverige är kvinnor vars huvudsakliga motiv är familjerelaterade. De östeuropeiska männen däremot flyttar framförallt av ekonomiska skäl, till exempel för att söka jobb. Resultaten visar på en relativt svag arbetsmarknadsanknytning, trots en hög utbildningsnivå bland migranterna. Samtidigt har de som varit bosatta i Sverige under en längre tid skapat sig en starkare position än de som nyligen flyttat till Sverige. Majoriteten av migranterna är dock nöjda med sitt flyttbeslut och avser att stanna kvar i Sverige i framtiden.

Det finns även skillnader i hur män och kvinnor upplever samhörighet till Sverige. Kvinnors upplevelser påverkas främst av lokala sociala nätverk medan mäns framförallt påverkas av till exempel vistelsetid i Sverige och språkkunskaper. Kvinnliga migranter etablerar mer omfattande lokala sociala nätverk i Sverige än manliga migranter från Östeuropa.

Samtidigt har motiven och syftena med att flytta till Sverige förändrats över tid. Det har till exempel lett till att antalet högutbildade migranter och inflyttade studenter ökat, och efter EU:s utvidgning 2004 flyttar fler östeuropéer av ekonomiska skäl.
– Detta kan på sikt innebära att fler personer bygger starkare broar mellan länderna och därmed underlättar för framtida migranter att flytta från Östeuropa till Sverige, menar Jenny Olofsson.

Studien baseras på Statistiska centralbyråns registerdata för åren 1986, 1988, 1993, 1996, 1998 och 2003 samt en nationell enkätundersökning genomförd i mars 2009.

Jenny Olofsson är uppvuxen i Vilhelmina och bosatt i Umeå sedan 1998.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Om disputationen

Fredagen den 7 december försvarar Jenny Olofsson, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Go West – East European Migrants in Sweden. Svensk titel: Från Öst till Väst – Östeuropeiska migranter i Sverige. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal S205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Tiit Tammaru, Department of Geography, University of Tartu.

För mer information, kontakta:

Jenny Olofsson, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet Telefon: 090-786 70 64, 070-2416017
E-post: jenny.olofsson@geography.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov