"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-04

Mätboj i havet ger unik information

NYHET Mätbojar utplacerade i havet ger helt nya möjligheter att förstå processerna i miljön. Förändringar i luft och vatten sker ofta snabbt, och är svåra att fånga upp inom de vanliga mätprogrammen. I Örefjärden söder om Umeå har Umeå marina forskningscentrum nu sjösatt en boj som skickar data om allt från temperatur och salthalt till halten av syre och klorofyll i vattnet.

Mätbojen i Norrbyn är en del av ett nationellt projekt, som har fokus på att förstå klimatförändringarnas påverkan på de svenska kustområdena. Sju bojar har placerats ut på noggrant utvalda positioner längs den svenska kusten, från Norrbyn i norr till västkusten. Varje timme mäter bojarna en rad olika variabler, och sänder informationen kontinuerligt till SMHI. ­”Största fördelen med bojen är att den ger en bild av korttidsvariationen i fjärden som vi inte känt tidigare. Att med personal mäta med den frekvensen är inte möjligt” berättar Johan Wikner, föreståndare vid Umeå marina forskningscentrum.

Data sänds via GSM

Bojarna gör mätningar på olika djup i vattnet av exempelvis salthalt, temperatur, syrehalter, grumlighet, strömhastighet och koncentrationen av klorofyll. En enklare väderstation på bojens överdel levererar luftdata, såsom vindhastighet, vindriktning och temperatur. Mätresultaten sänds direkt via GSM eller satellit till SMHI, där siffrorna lagras och omvandlas till fritt tillgängliga tabeller och diagram.

Hög tidsupplösning ger ny kunskap

Dataserier med så hög tidsupplösning ger unika möjligheter för forskare att bättre förstå dynamiken i marina ekosystem och hur fysiska, kemiska och biologiska processer interagerar. Resultaten förväntas både ge ny kunskap inom grundforskningen och värdefullt underlag för matematiska modeller som kopplar fysiska, kemiska och biologiska förlopp. Kunskapen kommer också att vara viktig för utformningen av effektiva miljöövervakningsprogram med syfte att följa människans belastning på den marina miljön.

Unika möjligheter

Johan Wikner poängterar att bojarna också ger nya möjligheter att bättre utvärdera mätningar och långa tidserier inom såväl forskning som miljöövervakning. ”Med hjälp av den insamlade informationen kan forskningsprojekt exempelvis förlägga provtagningar vid rätt tidpunkt under dygnet eller året” fortsätter han. ”Eftersom informationen presenteras kontinuerligt på webben kan även allmänheten dra nytta av mätbojarna. Den som är intresserad av fiske eller bad kan få värdefull information”.

Om projektet

Projektet är finansierat av Interregprojektet Hav Möter Land, Vetenskapsrådet och Havs- och vattenmyndigheten. Förutom Umeå universitet är Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och SMHI med i projektet. Insamlade data lagras av SMHI och görs öppet tillgänglig för forskare, miljöövervakare och allmänhet.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Wikner, föreståndare vid Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet, 090-786 79 80, johan.wikner@umu.se

Länk till mätningarna utanför Norrbyn

Mer om projektet på SMHI:s webbsajt
 

Redaktör: Kristina Viklund