"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-15

Mer eller mindre farligt med avgaser för cyklister?

NYHET Ett projekt vid Enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, ska belysa om ansträngningen vid cykling kan lindra effekterna av den flera gånger förhöjda föroreningsdos som man utsätts för vid cykling.

Nyheten publicerades första gången den 15 november 2017.

Antagandet bakom undersökningen är att främst den ökade risken för inflammation i lungorna som föroreningarna i stadstrafik medför, möjligen kan minskas av att muskelarbetet ger utsöndring av ämnen som motverkar inflammation i luftvägarna. Många effekter i lungorna och skadliga effekter på hjärtat och blodkärl startas av inflammationen i lungorna, vilken bl a påverkar blodets koaguleringsbenägenhet och kan öka risken för proppar inom riskgrupper.

I studien ingår 30 normalt aktiva personer, varav cirka hälften med astma och hälften luftvägsfriska utan hjärtkärlsjukdom. Deltagandet har tre moment. Först en undersökning av lungfunktion, inflammationsmarkörer i utandningsluft och blod samt blodtryck på klinik före studien. Vid en hårt trafikerad gata cyklar man vid ett tillfälle 30 minuter på en motionscykel och vid ett annat tillfälle sitter man 30 minuter i vila.

Vid gatan överskrids normen för kvävedioxid, och halterna mäts även av partiklar och sot. Lungfunktion, inflammationsmarkörer samt blodtryck studeras före och efter föroreningsexponeringen.

Projektet leds av professor Bertil Forsberg och finansieras av forskningsrådet Forte.

I TV4 Nyheterna gick ett inslag om projektet.

Se inslaget här