"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-12

”Mindre klimatoro hos män och äldre”

NYHET Män och äldre personer är allmänhet mindre oroliga än kvinnor och yngre för klimatförändringarna, konstaterar en grupp forskare vid Umeå universitet och Försvarets forskningsinstitut, FOI, i en färsk rapport.

Forskningen på området är idag samstämmig om att klimatet förändras så att delar av Sverige kommer att få stigande havsnivåer samt fler och mer intensiva värmeböljor, torrperioder och skyfall. I samarbete med FOI har forskare vid enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet genomfört en attitydstudie om hur svenskar uppfattar de framtida effekterna av klimatförändringarna för egen del.

Frågorna ställdes till ett urval svenskar i åldern 16–75 år i undersökningsföretaget TNS Sifo:s webbpanel. Enkäten innehöll både slutna och öppna frågor och besvarades av 1 050 personer. Svaren analyserades dels kvantitativt för att se om kön och ålder påverkade hur man svarade, dels kvalitativt där de öppna svaren kategoriserades.

I studien svarade 95 % att klimatförändringarna påverkar oss i Sverige, nu eller i framtiden. Bland dem som svarade uppgav 78 % att även den egna familjen – och 72 % också den egna personen – skulle påverkas negativt. När de tillfrågade bads att ange vilken klimateffekt som de trodde skulle kunna påverka dem personligen svarade 80 % kraftiga skyfall, 56 % mer intensiva värmeböljor, 49 % mer långvarig torka och 33 % höjda havsnivåer. På frågan om vad som kommer att påverkas negativt var ”naturen nära mig” det vanligaste svaret bland de fasta alternativ som gavs. Svaren ”min egendom” och ”min hälsa” angavs hälften så ofta. Män uppfattar mindre negativ påverkan av klimatförändringarna för egen del och för sin familj än kvinnor. Studien indikerar också att en lägre andel personer i de båda äldsta åldersgrupperna (45–64 år och 65 och äldre) tror att de personligen kommer att påverkas negativt personligen av värmeböljor och torka.

Slutsatsen av enkäten är till exempel att klimatinformation kan behöva skräddarsys för olika målgrupper (exempelvis skilda åldersgrupper). Det kan även bli så att yngre människor kan uppleva att det går trögt att genomföra åtgärder, medan äldre inte anser att åtgärderna är nödvändiga, ett problem som måste hanteras av ansvariga myndigheter och organisationer.

För mer information, kontakta gärna:

Anita Pettersson-Strömbäck, Umeå universitettel. 070-290 36 64
e-post anita.p.stromback@envmed.umu.se ellerKarin Mossberg Sonnek, FOI tel. 08-55 50 37 94
e-post karin.mossberg@foi.se
Länk till rapporten