"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-06

Mistramedel till forskning om restprodukter till cementtillverkning

NYHET Ett forskningsprojekt om att upparbeta restprodukter från stålindustrin så att de passar som råmaterial vid cementtillverkning beviljas stöd på över 6 miljoner kronor av Mistra. Forskare i energiteknik inom tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet deltar i projektet tillsammans med Luleå tekniska universitet och två företag.

Projektet är en av sju projektidéer som fått stöd av Mistraprogrammet Closing the loop, vilka tillsammans ska utveckla metoder för att ta tillvara avfall från industriprocesser. Syftet är att spara naturresurser, skapa ekonomiskt mervärde och effektivisera industrin. Mistra har ett nytt och intressant koncept för detta program. De sju beviljade projekten koordineras ihop till en helhet som ger synergieffekter.

– Här i Umeå är projektet dessutom ett ypperligt komplement till den strategiska nationella energisatsningen Bio4Energy där ask- och återvinningsfrågor har hög prioritet, säger Rainer Backman, professor i energiteknik och termisk processkemi.

Projektet han ska leda studerar metoder för att upparbeta restprodukter från stålindustrin så att de passar som råmaterial vid cementtillverkning. Projektet är på tre år med en sammanlagd budget på 9.1 miljoner kronor. Mistras stöd är 6.4 miljoner kronor och delas jämnt mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Industriparterna Cementa AB och Merox AB deltar med resterande medel.

Målet är en hållbarare och mindre resurskrävande tillverkning av cementklinker. En ökad användning av restprodukter från stålindustrin leder till en effektivare materialanvändning då befintligt upparbetat material, kalciumoxiden, kan användas två gånger. Genom att använda restprodukter så minskar brytning, uttag och transport av kalksten. Koldioxidutsläpp och energiåtgången förväntas även att minska vid cementklinkertillverkningen. Redan i dag används metallurgiska slagger i cementtillverkningen, men nu gäller det en ordentligt ökad användning och då måste ny forskning till för att säkra produktkvaliteten.

En begränsning för att öka andelen restprodukter som alternativt råmaterial vid cementtillverkning är att den kemiska sammansättningen av huvudelementen i restprodukterna inte är optimala för tillverkning av Portland-cement. Koncentrationen av några spårelement är dessutom högre i restprodukter än i naturlig kalksten.

– Det är därför viktigt att utreda hur spårelementen tas upp i cementklinkern, om utsläppen till omgivningen förändras och hur spårelementen påverkar produktens kvalitet och lakningsegenskaper. En annan aspekt är hur man redan inom stålindustrin kan påverka slaggkvaliteten i gynnsam riktning, säger Rainer Backman.

I forskningsteamet ingår, förutom expertkompetens från industriparterna, professor Dan Boström och Bodil Hökfors vid Umeå universitet samt professor Bo Björkman och Fredrik Engström vid Luleå tekniska universitet.

De övriga sex projekten spänner över ett brett spektra. Ett av projekten ska utveckla metoder att bättre återvinna material från uttjänta fordon. Ett annat av ska undersöka möjligheterna att återvinna fosfor som används bland annat i konstgödsel. Ytterligare projekt handlar om att återvinna plaster och kompositmaterial, slagg från aluminiumåtervinning samt att rena slagg från ståltillverkning så att det ska kunna användas i cementtillverkning.

För mer information, kontakta gärna:

Rainer Backman, institutionen för tillämpad fysik och elektronikTelefon: 90 786 59 43, 070-980 14 74
E-post: rainer.backman@chem.umu.se

Mer om Mistraprogrammet closing the loop:
Mistra closing the loop

Redaktör: Ingrid Söderbergh