"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-01-15

Mobil informationsteknik med utgångspunkt i människan

NYHET Dagens mobila informationsteknik är inte utformad utifrån människan som ska använda den utan snarare som en förlegad schablonbild av vad det är datorer ”ska” användas till. Daniel Fällman, presenterar i sin avhandling alternativt designade produkter som istället sätter människan i centrum.

Avhandlingen visar exempel på när användare av mobil IT inte vill bära med sig kompletta mobila skrivbord, utan söker enkla och tydliga verktyg som kan hjälpa dem med de vardagliga bestyr, av både fysisk och social karaktär, som deras mobilitet involverar dem med.

I samband med utbyggnaden av ny infrastruktur, som exempelvis det nu aktuella 3G-nätet, framställs ofta så kallad mobil informationsteknik – dit bland annat mobiltelefoner och handdatorer räknas – som en av framtidens stora inkomstkällor för den numera haltande IT-sektorn. I denna framtid, menas det, kommer vi genom videotelefoni att kunna se den vi pratar med. Och genom handdatorerna kommer vi att ha tillgång till samma tjänster och program som vi idag har på våra skrivbordsdatorer.

I sin avhandling ”In Romance with the Materials of Mobile Interaction: A Phenomenological Approach to the Design of Mobile Information Technology” tecknar Daniel Fällman, institutionen för informatik vid Umeå universitet, en delvis annorlunda och kritisk bild av detta synsätt, baserat i fenomenologisk filosofi. Fällman belyser gemensamma drag mellan skrivbordsdatorer och mobil informationsteknik, men också de olikheter som man kan förmoda finns i det sätt som de används, syftar till och på olika sätt relaterar till användaren. Detta är egenskaper som inte återspeglas i dagens produkter.

I England finns exempelvis en lag som säger att det är olagligt att köra bil samtidigt som man pratar i mobiltelefon – och den baserar sig enbart på faror med att prata och köra samtidigt. I Sverige saknas däremot liknande bestämmelser. Det är inte svårt att förmoda vad följden skulle bli om man dessutom, genom videotelefoni, inte bara pratar med utan också tittar på den man talar med i samband med bilkörning.

Som kontrast visar Fällman upp ett antal alternativt designade produkter, som tar ett mer kropps- och användarcentrerat fotfäste. De är prototyper och produkter som inom avhandlingsarbetets ramar har blivit designade med människan och människan situation i centrum framför tekniken. Begrepp som mening, kropp, och position i världen har kommit att ligga till grund för utvecklingen. Olika slags relationer med och till tekniken exemplifieras och utvärderas, vilket kanske i slutändan provocerar vår uppfattning om vad mobil IT är för något.

Avhandlingsarbetet är utfört som ett samarbete mellan Institutionen för informatik vid Umeå universitet, samt två forskningsinstitut: Interaction Design Lab vid Designhögskolan vid Umeå universitet och Interactive Institutes Tools for Creativity Studio i Umeå.

Daniel Fällman är född i Holmsund 1975. Efter uppväxt i Åkersberga utanför Stockholm har han vänt norrut och bor numera åter i Holmsund. Han har läst till Fil.mag. vid Umeå universitet, och avlägger nu sin doktorsexamen vid samma universitet den 23 januari 2004.

Fredagen den 23:e januari 2004 försvarar Daniel Fällman, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”In Romance with the Materials of Mobile Interaction: A Phenomenological Approach to the Design of Mobile Information Technology”. Svensk titel: Med mobil interaktion som material: En fenomenologisk ansats till design av mobil informationsteknik. Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är professor Pieter Jan Stappers, institutionen för industridesign, Delfts tekniska universitet, Nederländerna. E-publicering urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-170

Daniel Fällman nås på: institutionen för informatik, Umeå universitetTel: 090-18 51 46 eller 090-786 7030
E-post: dfallman@informatik.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg