"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-17

Mycket slump ger säkrare statistiska undersökningar

NYHET Anton Grafström, Umeå universitet, har i sin avhandling utvärderat och förbättrat urvalsmetoder för statistiska undersökningar. Han visar bland annat att det går att uppnå en bra och stabil uppskattning genom att använda en urvalsmetod som innehåller mycket slump. Då minskar också risken att få ett felaktigt resultat.

En statistisk undersökning görs för att man är intresserad av att uppskatta någon egenskap hos en population av enheter. Det kan vara att vi är intresserade av hur de röstberättigade kommer att rösta i det kommande valet. Genom att studera ett urval av enheter, även kallat stickprov, går det att dra slutsatser om hela populationen. Ju bättre själva urvalet är genomfört, desto mer korrekta slutsatser kan dras.

Ett exempel är om man vill uppskatta den totala mängden utsläpp från 50 olika fabriker, men bara har råd att göra mätningar på 10 fabriker. Hur ska dessa 10 fabriker då väljas ut? Man kan misstänka att stora fabriker står för mer utsläpp än små fabriker. Genom att välja ut stora fabriker med större sannolikhet än små fabriker kan man få en bättre uppskattning av den totala mängden utsläpp. Det finns många olika metoder som kan användas vid denna typ av urval. I avhandlingen har dessa metoder utvärderats och förbättrats.

Anton Grafström är född 1979 och uppvuxen i Härnösand. Han började studera till energiingenjör vid Mittuniversitetet i Härnösand 1999. Det ökande intresset för matematik gjorde att han år 2002 flyttade till Umeå och började läsa på programmet för tillämpad matematik. År 2005 tog han en magisterexamen i matematisk statistik och påbörjade därefter sina doktorandstudier i matematisk statistik.

Fredagen den 28 maj försvarar Anton Grafström sin avhandling med titeln On unequal probability sampling designs. Disputationen äger rum kl 13.15 i sal MA121 i MIT-huset. Fakultetsopponent är docent Imbi Traat, Institute of Mathematical Statistics, University of Tartu, Estland.

Avhandlingen är e-publicerad på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33701

För ytterligare information, kontakta gärna:Anton GrafströmTelefon: 090-7867910
E-post: anton.grafstrom@math.umu.se

Redaktör: Karin Wikman