"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-13

Narkosläkare vill öka patientsäkerheten vid fetmakirurgi

NYHET Genom att använda specifikt anpassade metoder både när det gäller nedsövning och vätskeersättning är det möjligt att åstadkomma ett mer stabilt narkosförlopp i samband med överviktskirurgi. Det visar Tomi Pösö, narkosläkare vid Sunderby sjukhus, i den avhandling han försvarar den 16 maj.

– Optimerade rutiner för nedsövning- och vätskeersättning är en förutsättning för att åstadkomma hög patientsäkerhet vid fetmakirurgi. Samtidigt som patientsäkra metoder för både narkos och vätsketerapi är hörnstenar för att minimera komplikationer hos denna patientgrupp, saknas det i dag vedertagna rutiner för hur metoderna ska användas, säger Tomi Pösö, läkare, samt specialist i anestesi och intensivvård, vid Sunderby sjukhus, som nu disputerar på en avhandling i ämnet.

Förekomst av fetma och sjuklig fetma, vilket innebär ett kroppsmasseindex, BMI, över 35, ökar dramatiskt över hela världen. Det har i sin tur medfört att överviktskirurgi har blivit ett allt vanligare ingrepp. Under det senaste decenniet har antalet operationer ökat tiofalt, och bara de senaste åren har det opererats upp emot 9 000 patienter vid svenska sjukhus.

Att söva patienter med ett högt BMI är dock en komplicerad uppgift. Framför allt ökar det risken för hjärt- och lungrelaterade komplikationer. I sitt avhandlingsarbete visar Tomi Pösö bland annat att en del patienter som genomgår viktminskningsprogram inför ett kirurgiskt ingrepp, blir uttorkade, dehydrerade, vilket i sig ökar riskerna vid narkos. Han konstaterar också att det är fullt möjligt att påvisa och följa graden av dehydrering med hjälp av en ultraljudsundersökning, transthorakalt ekokardiografi. Metoden gör det dessutom möjligt att följa och optimera vätskebalansen på ett kontrollerat sätt inför ingreppet.

I avhandlingen redovisar Tomi Pösö också en modell för hur patienter med högt BMI bör sövas, vilka läkemedel som bör användas, samt en modell för uppvätskning före ingreppet, som sammantaget medverkar till att cirkulationen hålls stabil i samband med operation.

– Ett större fokus bör läggas på optimering av cirkulation och syresättning framför allt före nedsövning av dessa patienter. Att vätska upp dessa patienter på ett kontrollerat och standardiserat sätt före operationen, är den kanske viktigaste åtgärden för att patienterna ska kunna hållas cirkulatoriskt stabila genom hela ingreppet, säger Tomi Pösö.

Tomi Pösö är uppvuxen i Helsingfors, Finland. Han tog läkarexamen vid Helsingfors universitet och är specialist i anestesiologi och intensivvård samt i klinisk fysiologi. För närvarande arbetar han som anestesiöverläkare vid Sunderby sjukhus, Luleå, samt är doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Tomi Pösö kan nås på:Telefon: 0920-28 23 39, 076-839 70 02
E-post: tomi.poso@anestesi.umu.se

Foto: Maria Åsén

Fredagen den 16 maj försvarar Tomi Pösö, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Perioperativ handläggning av obesitaskirurgiska patienter. (Engelsk titel: Assessment and management of bariatric surgery patients). Fakultetsopponent är docent Mats Enlund, Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala universitet.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Stora Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz