"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-11

Närvarostyrd energianvändning kan minska energikonsumtion

NYHET Umeå universitet kan sannolikt göra stora energibesparingar genom att minska energianvändningen nattetid. Det visar preliminära resultat från en pilotstudie inom projektet Närvarostyrd energianvändning, där man har undersökt rörelsemönster och energianvändning i en av universitetets byggnader.

I pilotstudien som är en del av det så kallade Ruggedised-projektet, har Lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet undersökt rörelsemönster hos studenter och anställda i Naturvetarhuset. Rörelsemönstren har jämförts med energianvändningen i lokalerna för att se var det finns möjlighet att göra energibesparingar.

– Det vi har sett i den här första studien är att det finns ett samband mellan användning av elektrisk energi och närvaro av individer i byggnaden och att ungefär 30 procent av den elektriska energin i den undersökta byggnaden konsumerades nattetid. En del av energianvändningen nattetid är känd då den används till servrar men vad gäller övrig elektrisk energi på natten så borde det finnas en potential för besparing, vilket är positivt, säger Lisa Redin, miljösamordnare vid Umeå universitet.

I studien har man granskat loggar från ett antal wi-fi-uppkopplingar, samt halter av koldioxid och inomhustemperaturer. Resultaten visar att alla dessa parametrar kan fungera som mått på närvaro i lokalerna men att det det också finns brister som stör analysen, både vad gäller frekvensen i loggning och yttre faktorer. Till exempel loggas wi-fi-uppkopplingar endast var femte minut. En och samma person kan också kopplas upp mot flera detektorer samtidigt och/eller ha både dator, läsplatta och telefon uppkopplade samtidigt.

I det undersökta huset mäts också inomhustemperatur och  koldioxid i anslutning till ventilationsaggregaten. Dock är dessa aggregat i framförallt större salar lite för  glest placerade , vilket skapar osäkerhet i mätningarna. Lisa Redin konstaterar därför att det behöver utföras ytterligare mätningar  och beräkningar  i lokalerna för att säkerställa resultaten.

– Det kan exempelvis bli aktuellt med installation av sensorer som mäter närvaro momentant och andra relevanta energiparametrar, som ger mer detaljerade svar. Pilotstudien har dock gett oss tillräckligt svar för att vi ska kunna gå vidare med projektet. Förhoppningen är att närvarostyrning i lokalerna ska kunna leda till energibesparingar över hela universitetet både vad gäller el och värme, säger Lisa Redin.

Läs mer om Ruggedised-projektet

Redaktör: Mattias Grundström Mitz