"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-05 Uppdaterad: 2023-05-25, 10:14

Nationalekonomiska föreningens uppsatspris

NYHET Föreningen har som mål att varje år dela ut ett pris till bästa mastersuppsats i ämnet Nationalekonomi författad av en student vid Umeå universitet.

Årets pristagare

2022 års uppsatspris tilldelas Suess Severin för sin uppsats med titeln Forward Guidance Through Newspaper Articles - Explaining Movement in Bond Yields Through Text Analysis.

Prismotivering: Att tyda och korrekt tolka information är viktigt i många sammanhang. Det gäller inte minst på de finansiella marknaderna där uttalanden av olika aktörer kan få betydande konsekvenser. Riksbanken söker i möjligaste mån att ge en så korrekt och tydlig information av det finans- och penningpolitiska läget som möjligt för att reducera eventuell osäkerhet på marknaden. Det är dock orealistiskt att alla ekonomiska aktörer endast hämtar informationen kring framtida investeringsbeslut direkt från centralbankens kommunikation. Exempelvis publicerar dagspressen en mängd artiklar kring hur dom bedömer Riksbankens uttalanden och hur det exempelvis kommer att påverka den framtida avkastningen på obligationsmarknaden. Just dagspressen är viktig i detta sammanhang eftersom deras texter och analyser ofta är mer lättillgängliga jämfört med Riksbankens.

Det finns dock en risk att dagspressens bedömningar inte är korrekta eller i vart fall oftast utgör svag indikator på den framtida utvecklingen vilket kan leda till en rad felaktiga beslut av penningmarknadens aktörer. Om dagspressens bedömningar och återspegling av Riksbankens information visar sig ha god förmåga att prediktera framtida utfall är detta väldigt positivt i den bemärkelsen att allt fler kan tillgodogöra sig slutsatserna av komplicerade penningpolitiska analyser.

I uppsatsen ställs frågan om den svenska dagspressens tolkning och vidareförmedling av Riksbankens penningpolitiska protokoll, penningpolitiska rapport samt andra uttalanden från direktionen kan användas för att prediktera kommande avkastning på obligationsmarknaden. I uppsatsen används så kallad textanalys för att samla in information från nyhetsartiklar publicerade i svenska medier under perioden 1 januari 2006 till 1 april 2022. Totalt analyseras texter i nära 30 000 nyhetsartiklar. Informationen från dessa aggregeras därefter till ett månatligt index. En Vector Autoregressive Model används sedan för att utifrån den informationen prediktera avkastningen på obligationer med olika tidslängd. Resultaten visar att modellen kan prediktera den kortsiktiga avkastningen men är sämre på att prediktera den långsiktiga avkastningen.

Suess påvisar en mycket god teoretisk förståelse och förmåga att använda relevanta ekonometriska metoder för att analysera och testa formulerade hypoteser. Uppsatsen har en mycket stor innovativ prägel vad gäller insamlandet av den information och data som ligger till grund för den ekonometriska analysen. Det textanalysverktyg som används öppnar upp nya möjligheter att samla in data, även inom andra områden. Utöver det är uppsatsen mycket välskriven.

2022 års uppsatspris gällde för samtliga mastersuppsatser i nationalekonomi vid Umeå universitet, inlämnade och godkända under vårterminen 2022.

Prisutdelning och seminarium

Priset om 10 000 SEK delades ut i samband med Nationalekonomiska föreningens årliga höstseminarium med titeln "Ska statlig industripolitik stödja gröna omställningen i norr?". Läs mer om seminariet.