"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-19

Nio miljoner till Umeå universitet

NYHET En donation från industrimannen Carl Bennet förstärker forskningen i medicinsk teknik vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. I fyra år bekostar hans företag en ny professur och ger starkt stöd till forskning på hjärt-kärlområdet.

Donationen via Carl Bennet AB innebär en miljon per år i fyra år till en professur i medicinsk teknik och lika mycket i fem år till projekten vid Hjärtcentrum. När avtalstiden går ut ska landsting och universitet gemensamt finansiera professuren.

När Carl Bennet på tisdagen 18 november besökte Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, CMTS, och dess enhet MT-FoU fick ledningen för både landsting och universitet chansen att tacka för stödet.

På plats fanns bland annat Diana Berggren, dekan vid medicinska fakulteten, samt professor vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting, och Olof Lindahl, avdelningschef på MT-FoU, som alla framhöll de stora möjligheter som professuren innebär. Huvudpersonen själv var inne på samma spår.
– Vi måste fortsätta att utvecklas inom det medicinska området. Här i Västerbotten finns det god potential för att skapa kunskapsmiljöer av absolut världsklass, säger Carl Bennet.

Anders Eklund, tidigare adjungerad professor vid MT-FoU, får med Bennet-stödet en ämnesprofessur, som är tvärvetenskaplig och knuten till både den medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Den fysiska placeringen vid en forsknings- och utvecklingsenhet på sjukhuset – unik i sitt slag – ser han som en framgångsväg för ämnesområdet:
– Kopplingen är jätterolig och legitimerar oss på ett nytt sätt, säger han.

Att Umeås medicintekniska forskning även fortsättningsvis kommer att organiseras som ett starkt samarbete mellan universitetssjukhuset och universitetet är ett mycket strategiskt val, betonar Anders Eklund.
– Den organisation vi skapat på sjukhuset är fantastiskt bra och grundläggande med tvärvetenskapliga nätverk utan motsvarighet i landet.

Den nya tjänsten genererar en stor satsning på medicinsk teknik. Inte minst eftersom landsting och universitet bidrar med kapital för att utveckla verksamheten ytterligare.
– Det är ”fria” medel som jag hoppas kunna satsa både på fler doktorander och på teknik, säger Anders Eklund.

Hans egen forskning kretsar kring vad som styr människans tryck- och flödessystem och omfattar vitt skilda områden som stroke och rymdforskning.

Någon helomvändning innebär inte stödet – även om studier med koppling till exempelvis den nya PET-MR-kameran finns med i planerna.
– Men det ger oss en chans att fördjupa oss, säger Anders Eklund.

Den andra delen av stödet från Carl Bennet går till klinisk forskning vid Hjärtcentrum. Pengarna ska användas till forskning inom bland annat thoraxkirurgi och för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

Exempel på det senare är Vipviza, en av världens största randomiserade interventionsstudier med prevention inom Västerbottens hälsoundersökningar. Där ska man se om åderförkalkning i de stora halskärlen visualiserad med hjälp av ultraljud kan ge en bättre förebyggande vård och få studiens deltagare att förändra sin livsstil.

Inom thoraxkirurgi ska forskningen stimuleras och ge fler disputerade forskare. När man nu får chans att satsa väljer man en lite annorlunda modell:
– I stället för en gästprofessor stöder vi i stället flera utvecklingsområden, berättar Ulf Näslund, professor, chef för Hjärtcentrum och mycket tacksam för det stödet.

För att öka stimulans och vetenskapligt utbyte börjar kliniken ett kreativt samarbete med kirurgin vid Royal Brompton Hospital i London.

Det betyder att kirurgerna får utveckla och lära sig nya metoder under handledning av välrenommerade kollegor från London, men även driva gemensamma studier. Det kan handla om kirurgisk teknik men också om forskning kring tekniker med hjärt-lungmaskin och cirkulationsstöd, thoraxanestesi och intensivvård.

Klinikens centrum för kardiovaskulär genetik är en attraktiv verksamhet för forskningssamarbeten.
– Vi har mycket att erbjuda i ett vetenskapligt utbyte genom goda vårdprocesser och bra dokumentation av olika typer av data om olika sjukdomar och patientgrupper, säger Ulf Näslund.

Fotnot: Professuren placeras både vid Institutionen för strålningsvetenskaper inom Umeå universitet och CMTS vid universitetssjukhuset.

Carl Bennet AB finansierar sedan tidigare forskning vid universitet och högskolor i Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala. Tanken är att stödet ska bygga och stärka kunskapsmiljöer och samtidigt skapa möjligheter till utveckling för företag i den egna koncernen.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz