"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-01-23

Norrland kraftsamlar kring förnyelsebara råvaror

NYHET Förnyelsebara drivmedel och kemikalier har stora förutsättningar att bli viktiga exportprodukter för norra Sverige. Det menar forskare, entreprenörer och industriaktörer i Norrland. Tillsammans har de nu tilldelats fem miljoner kronor i form av ett initieringsbidrag.

Runt 85 miljarder kronor av svensk skogsindustris exportintäkter kommer från massa, papper och sågade trävaror. Men förhållandena förändras, t.ex. tävlar svensk skogsråvara numera mot snabbväxande träd från andra länder och digitala medier ersätter i allt större utsträckning papperstidningar. Samtidigt innehåller industrins restprodukter i form av spån, grenar, bark och processrester nya och outvecklade tillgångar för att tillverka gröna kemikalier, drivmedel och andra förädlade bränslen.
– Industriaktörerna liksom forskarna inom regionen ligger långt fram och vi har två av världens mest intressanta bioraffinaderiinitiativ i Örnsköldsvik och Piteå. Med de nya medlen höjer vi gemensamt ambitionsnivån och breddar också produkt- och processmöjligheterna, menar Anders Nordin, koordinator från Umeå Universitet.

Projektet drivs av Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, SLU, Processum biorefinery initiative i Örnsköldsvik, ETC och Solander Science Park i Piteå, samt företag från Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland. Tillsammans ska de nu vidareutveckla bioraffinaderierna i regionen, och ytterliggare höja förädlingsgraden för skogsråvaran, från Örnsköldsvik i söder till Haparanda i norr. Budgeten fram till sommaren 2007 uppgår till 5 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kommer från EU Mål1 och länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten. Resterande del motfinansieras av universiteten. Delar av projektet har tidigare initierats med medel från länsstyrelsen i Västernorrland.

Målet är att projektet ska utmynna i tre större projektförslag till EU:s sjunde ramprogram, alternativt svenska större finansiärer.
– Jag övertygad om att dessa fem miljoner kronor kommer att leda till betydligt mycket mer forsknings- och utvecklingsresurser till regionen. Mellan år 2007 och 2013 kommer EU att fördela över 21 000 miljoner kronor bara inom energiområdet och allt tyder på att både EU och svenska större finansiärer prioriterar denna typ av bioraffinaderisatsningar mycket högt, säger Nordin.

För ytterligare information, kontakta: Anders Nordin, professor, Energiteknik och termisk processkemi vid Umeå Universitet
Telefon: 090-786 52 64, 070-2391133
E-post: anders.nordin@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman