"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-14

Ny bok bevisar att aktivt CSR-arbete skapar ökat börsvärde

NYHET Nu är det vetenskapligt bevisat att ett medvetet arbete med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) skapar ökade värden i företagen. I den nyutkomna boken CSR - från risk till värde ger professor Lars Hassel, Handelshögskolan, belägg för att företags aktiva arbete med hållbarhetsfrågor ger utslag i ökat börsvärde.

Alltsedan de så kallade CSR-frågorna började bli en del av företagens strategivardag, har diskussioner förts om huruvida aktivt arbete med frågor som rör miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter påverkar företags värde eller inte. Som ett led i denna diskussion ger nu boken CSR – från risk till värde vetenskapliga belägg för hur CSR-arbete skapar ökat börsvärde.

– Vår forskning visar att företag som agerar proaktivt med att integrera CSR i affärsverksamheten och organisationen, skaffar sig konkurrensfördelar som minskar riskerna och ger ägarna ett ekonomiskt mervärde, berättar Lars G. Hassel, professor i redovisning och revision vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

I boken framhålls tre aspekter som inte tidigare belysts på ett liknande sätt;

  • Forskningsbelägg för att CSR-arbete faktiskt är värdepåverkande.
  • Den finansiella marknadens nyvunna intresse för hur CSR-frågors hantering är värdepåverkande. Boken ger en överblick över hur institutionella investerare och pensionsfonder antagit principer för analys som också omfattar CSR-prestanda.
  • Riktlinjer för hur bolag kan arbeta med CSR rent praktiskt. Hur företag kan gå från riskanalys till värdebyggande och förstå vikten av att transparent redovisa resultaten av arbetet.

– När det nu en gång för alla är fastslaget att CSR-insatser ger värdeökande effekter är följdfrågan som alla företagsledningar borde ställa sig. Hur genomförs detta rent praktiskt? En transparent redovisning där hållbarhetsaspekter har en naturlig plats är en hörnsten i CSR-bygget, kommenterar Lars-Olle Larsson, specialistrevisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Bokens författare:

• Lars G. Hassel, professor i redovisning och revision vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet, där han leder ett forskningsprogram om ansvarsfull kapitalförvaltning, företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. • Fredrik Ljungdahl, Assistant Professor, Jönköping International Business School (JIBS) samt senior manager vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Disputerad med den första svenska avhandlingen om miljö redovisning vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 1999.
• Lars-Olle Larsson, specialistrevisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har sedan 1977 arbetat med miljö, affärsetik, kommunikation, marknadsföring och varumärkesstrategi i affärsledningar i svenska företag och koncerner och har sedan 1995 arbetat med dessa frågor i revisionsbyråbranschen.

För mer information:

Lars-Olle Larsson, specialistrevisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers Mob: 0709-29 28 13 Martin Askman, Marketing & Communications, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel: 08-555 336 85, mob: 0709-29 36 85

Redaktör: Camilla Nilsson