"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-03

Ny bok: Skrifthistoria ur ett underifrånperspektiv

NYHET Skriftens historia går flera tusen år tillbaka i tiden, men det är först för drygt hundra år sedan som skriftteknologin blir ett redskap för aktiv handling för de breda folklagren i Västvärlden. Den nyutgivna antologin ”Reading and Writing from Below. Exploring the Margins of Modernity” innehåller 16 artiklar som alla belyser skrifthistoria ur ett socialt perspektiv. En av redaktörerna är docenten i nordiska språk Ann-Catrine Edlund vid Umeå universitet.

Inom skrifthistoria studerar man både människors läs- och skrivkompetens, men framför allt är man intresserad av de sociala sammanhang där texter producerats, lästs och spritts samt vilka sociala konsekvenser som användningen av skriftteknologin medfört.

Samtliga artiklar i volymen betraktar skrifthistorien ur ett underifrånperspektiv (from below) vilket innebär att det är den vanliga språkbrukarens användning av skrift som är i fokus. Med modernitet (modernity) avses tiden från 1600-talet fram till 1900-talet, beroende på vilken samhällelig kontext som är aktuell.

Tyngdpunkten ligger dock på det långa 1800-talet. Volymen är indelad i fyra tematiska sektioner som behandlar skriftkompetens, genrer och skriftpraktiker, muntlighet och skriftlighet samt skriftlighet och agens. Fokus är på europeisk skrifthistoria, men några av studierna behandlar också skriftpraktiker i Nordamerika och Australien. Läsandets och skrivandets funktioner studeras i bland annat levnadsberättelser, dagböcker, sångböcker, handskrivna tidningar och skillingtryck.

De studerade skriftpraktikerna förekommer i både vardagliga och offentliga sammanhang, exempelvis i rättsliga, politiska och kyrkliga miljöer. Bland författarna finns både litteraturvetare, språkvetare, historiker, kommunikationsvetare och etnologer representerade.

Antologin är resultatet av en internationell literacy-konferens som hölls i Helsingfors 20–22 augusti 2014. Konferensen avslutade verksamheten i det Nos-Hs-finansierade projektet Reading and Writing form Below. Toward a new Social History of Literacy in the Nordic Sphere during the Long Nineteenth Century. I konferensen deltog 77 forskare från 15 länder.

Ann-Catrine Edlund, Anna Kuismin & T. G. Ashplant (eds.), Reading and Writing from Below. Exploring the Margins of Modernity. (Vardagligt skriftbruk 4; Northern Studies Monographs 4.) Umeå universitet: Institutionen för språkstudier; Kungl. Skytteanska Samfundet. 

Antologin Reading and Writing from Below. Exploring the Margins of Modernity finns tillgänglig digitalt

Kontakt:

Ann-Catrine Edlundann-catrine.edlund@umu.se, tel. 090-786 5245, 0730-48 69 19

Redaktör: Per Melander