"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-10

Ny marin teknik – utvecklingsområde med stor potential

NYHET Hur kan ny teknik förbättra miljöövervakningen? Kan undervattensrobotar och miljödatabojar ersätta dykinventeringar och provtagningar till havs? Vilka möjligheter finns, och vilka problem måste lösas? Det är några av de frågor som avhandlades när Umeå marina forskningscentrum (UMF) tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten bjöd in forskare, tjänstemän och företagare till en workshop om den marina teknikens möjligheter.

I hopp om att finna billigare och effektivare metoder för marin miljöövervakning och inventering har många utförare börjat intressera sig för nya instrument och tekniker. Därför ordnade UMF i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten och Superb-projektet den 3-4 december en workshop i marin teknik på Umeå Folkets hus. Ett fyrtiotal marina forskare, tjänstemän och företagare fick möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter och problem med de senaste tekniska hjälpmedlen för kartering, inventering och övervakning av havsmiljön. Workshopen bestod av föredrag, diskussioner och demonstrationer, och resultatet blev ett mycket givande möte.

- Tack vare hög kompetens och lång erfarenhet hos deltagarna lyckades vi verkligen få en bild av behoven, kunskapsläget och framtida utmaningar, säger Ulf Båmstedt, föreståndare för UMF och en av initiativtagarna till workshopen. Han poängterar också UMF:s viktiga roll i att stimulera till utbytet mellan forskning och förvaltning inom den marina miljön.

Mätbojar med stor potential

Workshopen i marin teknik lockade ett fyrtiotal intresserade deltagareTeknikerna som finns tillgängliga är många. För botteninventering kan man till exempel använda kameraförsedda fjärrstyrda undervattensrobotar (ROV), flygplan med laserinstrumentering eller minihelikoptrar med video- och fotoutrustning. Vissa tekniska lösningar ger förutom en kostnadsbesparing även möjlighet till utökade mätningar. Stationära mätbojar som registrerar data varje timme ger till exempel möjlighet att mäta vågparametrar och upptäcka korttidseffekter av stora nederbördsmängder eller tillfälligt stormigt väder, något som inte syns vid månatliga provtagningar från fartyg. Flera av de vattenparametrar som idag provtas från fartyg, till exempel temperatur, salthalt, syre, ljusinstrålning och klorofyll, skulle även de lika gärna kunna mätas med hjälp av mätbojar som monteras vid provtagningspunkterna.

Bildkvalitet och siktdjup avgörande faktorer

Mycket av den nya tekniken som presenterades är tänkt att kunna användas vid inventering i vegetationsklädda havsvikar och andra grunda områden. För översiktliga bedömningar kan inventering från luften, med till exempel flygplan eller minihelikopter, fungera redan idag, men frågan är hur detaljerade bilder av bottensubstrat, växter och djur det går att få. Deltagarna konstaterade att de nya metoderna har både för- och nackdelar, och att man troligtvis kommer att behöva verifiera resultaten manuellt genom fotografering och insamling av prover även i framtiden. Utvecklingen går dock snabbt framåt och det finns gott hopp om att de nya teknikerna kommer att både effektivisera och underlätta övervakning och kartering av havsområden i framtiden.

Vill du veta mer?

Föredragshållarnas presentationerSuperb-projektetKan mätbojar förbättra miljöövervakningen? (Nyhetsartikel från UMF)

Kontaktuppgifter

Ulf BåmstedtProfessor i marin ekologi, Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet
E-post: ulf.bamstedt@emg.umu.se
Telefon: 090-786 79 88

Johnny BerglundMarinbiolog, Länsstyrelsen Västerbotten
E-post: johnny.berglund@lansstyrelsen.se
Telefon: 090-10 82 13

Foto: Andreas Brutemark/UMF, Andrea Gillgren/UMF

Redaktör: Andrea Gillgren och Kristina Viklund