"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-28

Ny metod hittar samband mellan trädens beståndsdelar

NYHET Max Bylesjö, Umeå universitet, har i sin avhandling tagit fram matematiska metoder för att förstå sambanden mellan de miljontals beståndsdelar som finns i träd. Denna kunskap är bland annat intressant för att utveckla produktionen av pappersmassa och biobränsle.

Växter, djur och människor är organismer som i grunden består av miljontals beståndsdelar, t.ex. gener och proteiner, som alla påverkar varandra och bestämmer hur organismen fungerar och påverkas av sin omgivning. Exakt hur dessa komponenter hör ihop är i dagsläget inte kartlagt och är därav föremål för vetenskapliga studier. Genom att försöka bestämma kopplingar mellan sådana beståndsdelar kan man således öka den biologiska förståelsen och hitta tidigare okända samband mellan exempelvis miljöpåverkan och sjukdomar. Att hitta sådana samband är dock inte enkelt med tanke på den enorma komplexiteten som finns i biologiska system. Detta kräver normalt avancerade beräkningsmetoder som är specifikt utvecklade och anpassade för denna typ av situationer.

Max Bylesjö beskriver i sin avhandling matematiska modeller för att integrera (gemensamt karakterisera) olika typer av data, vilket gör det möjligt att studera dessa samband. En central aspekt hos de utnyttjade metoderna är möjligheten att inte bara beskriva utan även tolka och därefter förstå dessa biologiska relationer. En av de studerade organismerna är trädet poppel. I samarbete med Umeå Plant Science Centre (UPSC) har de beskrivna matematiska metoderna använts för att integrera data från gener, proteiner och metaboliter (små biomolekyler) i ett gemensamt system för att studera bl.a. vedbildningen sker i poppel. Ökad kunskap om vedbildning kan användas till att förändra och förbättra vedegenskaper i träd för att få träd som är mer snabbväxande och har högre kvalitet. Det kan i sin tur leda till att planterad skog kan utnyttjas mer effektivt till exempelvis virke, pappersmassa och biobränsle.

Max Bylesjö är född och huvudsakligen uppvuxen i Skellefteå.

Fredagen den 9:e Maj försvarar Max Bylesjö, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Latent variable based computational methods for applications in life sciences: analysis and integration of omics data sets. Svensk titel: Beräkningsmetoder för biologiska tillämpningar baserade på latenta variabler: analys och integrering av omikdata.Disputationen äger rum kl 10.00 i KB3A9, KBC-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Dr. Tormod Naes, Institutionen för matematik, Oslo Universitet, Oslo, Norge.

För ytterligare information, kontakta: Max Bylesjö
E-post: max.bylesjo@chem.umu.se
Telefon: 090-786 52 48 (kontor)

Redaktör: Karin Wikman