"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-20

Ny professor: Hur genflöde påverkar den biologiska mångfalden

NYHET Xiao-Ru Wang forskar om hur genflöde och hybridisering påverkar växters anpassning till den lokala miljön och den biologiska mångfaldens fördelning i naturen.

Text: Ingrid Söderbergh

Xiao-Ru Wang blev professor i växtgenetik med inriktning mot molekylär ekologi den 15 september 2014.

Med hybridisering menas den sexuella reproduktionen mellan individer som är genetiskt olika (t.ex. olika arter) och det är en viktig faktor för växters evolution. Hybridisering kan snabbt skapa nya genetiska kombinationer som främjar anpassning och artbildning. Genom att förstå hur växelverkan mellan genetiska och ekologiska faktorer driver olika utfall av hybridisering kan man kasta ljus över den genetiska basen för nya anpassningar och evolutionspotentialen för bestånd under framtida klimat.

I sin forskning sammanför Xiao-Ru Wang genetiska, ekologiska och funktionella ansatser i jämförande studier av hybridiserade barrträd. Avsikten är att karaktärisera den genetiska strukturen i hybridpopulationer och som processer och mekanismer för bildandet av nya arter genom hybridisering.

Resultat av hennes forskning kan leda till en bättre förståelse för genetiska och ekologiska konsekvenser av genflöde i växtpopulationer. Denna kunskap kan användas till design av trädförädlings- och återbeskogningsprogram som optimerar flöden av gener för att matcha förändringar i miljön.

Biografi

Xiao-Ru Wang föddes 1963 i Kina. Hon har studerat skogsbruksvetenskap vid Beijing Forestry University och tog en masterexamen 1987. År 1992 doktorerade hon vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Efter disputationen arbetade hon som forskarassistent vid SLU och blev docent i skoglig genetik år 1997. Hon erhöll ett STA-Fellowship 1997 och tillbringade två år vid Forestry and Forest Products Research Institute i Tsukuba, Japan. År 2000-2006 ledde hon verksamheten för miljömikrobiologi vid Arbetslivsinstitutet i Umeå. Hon blev adjungerad professor år 2000 vid Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. År 2004 tilldelades hon priset “Outstanding Young Researcher Award” av the Natural Science Foundation of China. Hon anställdes som forskare vid Umeå universitet år 2007 och återupptog sin forskning inom ekologisk genetik.

Redaktör: Ingrid Söderbergh