"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-22

Ny syn på hur tuggrytmen och smärta i munnens muskler uppkommer

NYHET Tuija Athanassiadis kastar nytt ljus över hur tuggfunktionen och tuggcentrum fungerar i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 28 oktober.

Förmågan att bita, tugga, dricka och svälja och att uttrycka känslor genom mimik hör till de grundläggande funktionerna för att överleva. Möjligheten att uppleva skilda sensationer av smak, lukt och beröring samt att kunna kommunicera genom tal och sång spelar också en viktig roll för vårt sociala välbefinnande. Störningar i någon av dessa s.k. oro-faciala funktioner påverkar inte bara vårt näringsintag utan kan ge många andra besvär med stor negativ inverkan på välbefinnande och livskvalitet.

I sin avhandling använder Tuija Athanassiadis först metoden för uttryck av den tidiga responsgenen c-fos och dess proteinprodukt. Hon använder den som markör för att hitta de nervceller i hjärnstammen som aktiveras när tuggrörelser utförs. Fynden ger en detaljerad översikt över vilka grupper av nervceller som deltar i utformningen av de rytmiska tuggrörelserna. Detta har tidigare saknats.

Ett av de helt nya fynden är, att en framträdande grupp av nervceller återfinns inom trigeminusnervens sensoriska omkopplingskärna. Egenskaperna hos nervcellerna i denna kärna analyseras därefter. Med en metod för intracellulär avledning, kombinerad med mikrofarmakologisk aktivering och infärgning har hon funnit två funktionellt skilda typer av nervceller – toniskt aktiva och rytmiskt avfyrande. Resultatet av analyserna av de rytmiskt avfyrande nervcellernas egenskaper och iakttagelsen av deras direkta förbindelser med käkmuskulaturens motoriska nervceller talar för att de kan spela en avgörande roll för att generera rytmiskt tuggbeteende.

Eftersom smärta stör muskelfunktion har Tuija Athanassiadis dessutom använt tuggsystemet som modell för att utreda möjliga mekanismer för hur långvarig smärta i muskulatur uppkommer. Hon har funnit att tunna nervtrådar med smärtreceptorer finns inuti musklernas sträckkänsliga sinnesorgan, de så kallade muskelspolarna. Experimentellt har hon också påvisat att cellkropparna till muskelspolarnas grova nervtrådar uppvisar onormalt utåtgående signalering efter att muskelvävnaden lokalt retats med surgjord koksaltlösning. Mot bakgrund av sina iakttagelser ger Tuija Athanassiadis en beskrivning av en mekanism som kan bidra till att underhålla och förstärka centrala aktiverande mekanismer, vilka karaktäriserar långvariga smärttillstånd i muskulatur.

Avhandlingen fördjupar den grundläggande kunskapen om tuggfunktionens neuronala nätverk (tuggcentrum) och dess förmåga att skapa rytmisk motorik samt underbygger och uppställer en ny hypotes om uppkomsten av långvarig muskuloskelettal smärta, särskilt smärta i musklerna kring munnen.

Tuija Athanassiadis är verksam vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, fysiologi, Umeå universitet. Hon nås på e-post tuija.athanassiadis@physiol.umu.se eller telefon 090-786 54 96.

Onsdag 28 oktober försvarar Tuija Athanassiadis, Inst. för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Neural circuits engaged in mastication and orofacial pain”.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal BiA 201, Biologihuset. Fakultetsopponent är professor Sten Grillner, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26342

Redaktör: Bertil Born