"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-17

Nya metoder för identifiering av miljögifter

NYHET Två nya metoder för att identifiera kemikalier som kan vara farliga för människan och miljön presenteras av Eva Knekta, Umeå universitet, i den licentiatavhandling hon försvar den 24 september.

Den ena metoden väljer ut kemikalier som vi löper stor risk att komma i kontakt med. Den andra metoden är ett nytt sätt att välja ut ett begränsat antal kemikalier för djupare studier, som ska ge en bättre kunskap om de kemikalier som finns i vår omgivning.

Antalet kemikalier i vårt samhälle har ökat dramatiskt de senaste årtiondena, men kunskapen om deras effekter på människan och miljön är fortfarande mycket begränsad. Visserligen har vi i Sverige numera relativt god kontroll över kemikalier som sprids från industrier och andra stora utsläppskällor, men när det gäller kemikalier som sprids på ett mer diffust sätt är kunskaperna otillräckliga.

Många ämnen får stor allmän spridning i miljön, även om varje enskilt utsläpp är litet. Det gäller till exempel det stora antal ämnen som sprids via varor som används i vardagen. Behovet att finna nya metoder för att hitta och byta ut de farligaste kemikalierna är stort.

Eva Knekta har i samarbete med kemikalieinspektionen använt information om produkters användning i det svenska produktregistret för att skapa så kallade spridningsindex. Dessa visar vilka kemikalier som har diffus spridning i miljön, en kunskap som är viktig när det gäller att till exempel fatta beslut om vilka nya ämnen som ska väljas ut för miljöövervakning. En vidareutveckling av spridningsindex sker just nu på kemikalieinspektionen.

Den andra metoden som Eva Knekta arbetat med går ut på att systematiskt välja ut ett begränsat antal kemikalier för riskbedömning baserat på många olika kemiska egenskaper hos kemikalierna. Vidare studier och experiment på de utvalda kemikalierna kommer att ge ökad kunskap om ett stort spann av ämnen.

Baserat på den nya kunskapen kan man identifiera vilka typer av kemikalier som utgör den största risken. Dessutom utgör de utvalda kemikalierna en bra bas för skapande av modeller som kan förutsäga viktiga egenskaper för andra kemikalier om vilka vi saknar viktig information.

Eva Knekta har vuxit upp i Koskullskulle i Norrbotten och började studera på biologprogrammet på Umeå universitet 1994.

Fredagen den 24 september försvarar Eva Knekta, kKemiska institutionen, miljökemi, Umeå universitet, sin licentiatavhandling med titeln: Methods for identification of priority substances, use of multivariate statistics and emission indices. Svensk titel: Metoder för identifiering av prioriterande substanser; användning av multivariat statistik och spridnings index. Licentiatseminariet äger rum kl. 10.30 i sal KB3A9, KBC-huset, Umeå universitet.

Eva Knekta nås på:Tel: 090-786 53 70
E-post: eva.knekta@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg