"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-09

Nya rön om tänder som fattas från födseln

NYHET Oligodonti och ektodermala dysplasier är två tillstånd som innebär medfödd avsaknad av tänder. Databaser över ovanliga diagnoser och kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen skulle förbättra vården, skriver Birgitta Bergendal i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 17 mars.

Att sakna enstaka tandanlag är relativt vanligt i befolkningen, medan oligodonti, definierat som medfödd avsaknad av sex eller fler tänder förutom visdomständerna, förekommer hos 1-2 per tusen individer. Avsaknad av tandanlag är också ett av flera kliniska tecken vid en grupp av ovanliga ärftliga tillstånd som kallas ektodermala dysplasier (ED). Vid ED förekommer tecken och symptom från hår, tänder, naglar och svettkörtlar, samt flera andra strukturer, bl a körtlar i huden och i luftvägarnas och mag-tarmkanalens slemhinnor.

Till att börja med undersökte Birgitta Bergendal hur ofta ektodermala symptom förekommer hos personer med oligodonti. Studiematerialet utgjordes av patienter med oligodonti födda 1981-1994 som rapporterades via folktandvården i tre län i sydöstra Sverige. Sammanlagt 162 barn och ungdomar identifierades, varav 123 deltog i en klinisk undersökning och en strukturerad intervju om symtom. De saknade mellan 6 och 20 permanenta tänder. Nio barn hade ett redan känt ärftligt syndrom, vanligast var Downs syndrom. Bland individer som inte hade ett syndrom svarade endast 10 % att de hade avvikande hår, naglar eller svettförmåga. Låga salivvärden konstaterades hos ca 30 %.

Den genetiska orsaken till oligodonti studerades därefter genom en screening av sex gener hos 93 av de tidigare undersökta barnen med oligodonti. Mutationer påvisades hos 14 individer (15 %) i fyra av de testade generna. Mutationer i tre av dessa är kända som orsak till oligodonti, medan mutationer i genen EDARADD tidigare endast var kända för att orsaka hypohidrotisk ED, som är den vanligaste formen av ED och innebär att förmågan att utsöndra svett dessutom är nedsatt. De påvisade mutationerna förklarar således endast en liten del av den genetiska bakgrunden till avsaknad av tandanlag.

Några yngre svenska barn med hypohidrotisk ED har behandlats med tandimplantat i underkäken på grund av total avsaknad av tänder. Via deras familjer och svenska ED-föreningen rapporterades att några barn förlorat implantat kort tid efter att de opererats in. Därför inventerades barn som fått implantatbehandling upp till 16 års ålder i Sverige genom en enkät till specialistkliniker. Totalt hade 26 barn behandlats under en period av 20 år. Hos fyra av fem barn med hypohidrotisk ED, som opererats vid 5-12 års ålder, hade 64 % av de insatta implantaten förlorats kort tid efter att de installerats jämfört med 6 % av implantaten hos övriga barn. Orsaken till implantatförlusterna i ED-gruppen tolkades vara liten benvolym och ovanligt hårt ben. Nyligen har en direkt genetisk effekt på benvävnad beskrivits vid hypohidrotisk ED, vilket också kan bidra till att förklara en ökad risk för tidiga implantatförluster.

Databaser där tecken och symptom hos personer med ovanliga diagnoser registreras skulle öka kunskapen om förekomsten i befolkningen samt om vårdbehov vid olika diagnoser. Likaså skulle kvalitetsregister för uppföljning av behandling med tandimplantat öka möjligheterna att tidigt upptäcka risker vid behandling av personer med ovanliga diagnoser.

Birgitta Bergendahl är doktorand vid Inst. för odontologi, pedodonti (barntandvård). Hon nås på: mobiltelefon 070-550 70 92
e-post birgitta.bergendal@lj.se

Onsdag 17 mars försvarar Birgitta Bergendal, Inst. för odontologi, pedodonti, sin avhandling med titeln ”Oligodontia and ectodermal dysplasia – on signs, symptoms, genetics and outcomes of dental treatment”.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Göran Dahllöf, Karolinska institutet, Huddinge.

Översiktsbild över avhandlingens innehållAvhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-31798

Redaktör: Bertil Born