"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-15

Nya vatten blir som ”gamla” – en konferens om restaurering av vattendrag

NYHET Det femåriga restaureringsprojektet Vindel River LIFE håller sin avslutningskonferens i Lycksele den 22-24 september. Det här är tillfället att diskutera vattendragsrestaurering och hur den kan förbättra miljön.

– Fokus på konferensen kommer att ligga på hur man praktiskt arbetar för att återställa vattendrag och hur man följer upp och utvärderar restaureringseffekter. Vi kommer också diskutera hur kontakten med markägare kan gå till och hur erfarenheter av restaurering kan tas till vara och göras tillgängliga för en större allmänhet, säger projektledare Johanna Gardeström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Vindel River LIFE är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Ume-/Vindelälvens fiskeråd och Havs- och vattenmyndigheten. Inom projektet har man restaurerat delar av 25 biflöden till Vindelälven (från Sorsele kommun ner till Umeå kommun), vilka har varit hårt påverkade av rensning, kanalisering och flödesreglering för flottning.

Projektet har innehållit en stor del utvecklingsarbete. Forskarna har tagit fram nya spännande restaureringsmetoder som innebär att vattendragsrestaurering i dag är något helt annat än vad den var bara för ett par årtionden sedan.

– Exempel på det är hur söndersprängda block i vattendragen har ersatts med stora stenblock som hämtas från omkringliggande marker. Även stora träd har lagts ner i bäckarna, för att bromsa upp vattenströmmarna, skapa gynnsamma översvämningar i det intilliggande strandområdet samt samla upp gräs, löv och kvistar, som blir till föda för vattenlevande insekter, som i sin tur blir till föda för fisk, säger Johanna Gardeström.

Konferensen är ett stort internationellt arrangemang. Ett drygt hundratal forskare från andra restaureringsprojekt, praktiker och tjänstemän från Sverige och övriga Europa kommer att närvara. En rad nationella och internationella gäster har bjudits in för att föreläsa, däribland Hamish Moir, CBEC Eco Engineering, som har många års erfarenhet med att restaurera vattendrag både i USA och Skottland samt Lennart Henrikson, Natur och Människa AB, som ska berätta om hur skogsproduktion och bevarande av skogsvatten kan kombineras.

Vid en avslutande exkursion kommer deltagarna att få se exempel på vad de olika restaureringsåtgärderna har lett till.

– Vi besöker några av lokalerna i fält och kommer bland annat att demonstrera hur det går till att anlägga fisklekbottnar som ersättning för de som spolats bort under flottningsepoken, säger Johanna Gardeström.

Om Vindel River LIFE:

Inom projektet har biflöden som fragmenterats och kanaliserats under flottningsepoken restaurerats i syfte att bredda flödet, skapa större variation i vattendragsmiljöerna och ge ökat livsutrymme för arter i Vindelälvssystemet. Vindel River LIFE har finansierats av Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Ume-/Vindelälvens fiskeråd och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med EU, Länsstyrelsen i Västerbottens län samt Arjeplogs, Sorsele, Lycksele, Vännäs, Vindeln och Umeå kommuner.
www.vindelriverlife.se

Inbjudan till journalister:

Journalister hälsas välkomna att intervjua internationella gäster, delta vid föreläsningar eller den avslutande exkursionen i fält onsdagen den 24 september. Vill du följa med på exkursionen, vänligen anmäl dig till Johanna Gardeström.
Programmet för Vindel River LIFE konferens 22-24 september

För mer information, kontakta gärna:

Johanna Gardeström, projektledare, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 090-786 65 61, 0736-286 286
E-post: johanna.gardestrom@umu.se

Pressfoto på grävmaskin i älv. Foto: Daniel Jonsson

Redaktör: Ingrid Söderbergh