"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-16

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

NYHET Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever med start 12 september 2016.

Syfte

Kompetensutvecklingen ska bidra till en förbättrad organisering av mottagande och utbildning för nyanlända elever samt goda förutsättningar för social utveckling och ökad måluppfyllelse för dessa elever

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor.

Kompetensutvecklingen syftar även till att främja kollegialt lärande. Genomförande och innehåll anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Målgrupper

Kompetensutvecklingen erbjuds team bestående av rektorer/skolledare, modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och lärare i andra ämnen, studiehandledare på modersmål, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och fritidshemspersonal som arbetar med nyanlända elever i de olika skolformerna.

Många lärare i svenska som andraspråk är väl insatta i de frågor som behandlas i kompetensutvecklingen, men är en viktig resurs i teamen och i arbetet med att vidareutveckla mottagandet av och utbildningen för de nyanlända eleverna.

I varje team ska minst en rektor eller skolledare ingå. Det är också rektor som väljer ut teamet som ska delta.

Omfattning

Kompetensutvecklingen motsvarar 7,5 hp. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter.

Upplägg

Kompetensutvecklingen sträcker sig från september 2016 till juni 2017 med tre träffar HT 2016 och tre träffar VT 2017.

Kompetensutvecklingen består av sex campusträffar i form av föreläsningar, seminarier och redovisningar och däremellan arbete på distans, diskussion och redovisning via lärplattform. Rektorerna som ingår i teamen samlas två av dessa halvdagar för föreläsningar och diskussioner vilka leds av Centrum för skolledarutveckling kring området Att leda nyanländas lärande.

Innehåll

Kompetensutvecklingen behandlar t ex följande områden i relation till nyanlända elever:

 • Mottagande och organisation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Modersmål och flerspråkighet
 • Tidig andraspråksutveckling
 • Attityder och förhållningssätt
 • Språk- och kunskapsutveckling i och utanför klassrummet
 • Studiehandledning på modersmål

Kurslitteratur

(kommer inom kort)

Krav och examination

Att delta i kompetensutvecklingen innebär ett åtagande i form av ansvar för att, med stöd av kollegor och rektor, driva ett förändringsarbete i den egna verksamheten. För intyg krävs att deltagaren:

 • Deltar i obligatoriska träffar
 • Genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten
 • Deltar i obligatoriska diskussioner på lärplattformen
 • Läser och bearbetar kurslitteraturen

För deltagare som genomför kompetensutvecklingen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående genomför skriftliga examinationsuppgifter på kurslitteraturen. Deltagande är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader bekostas av skolan.

Länk till anmälan

Skolverkets webbplats

Redaktör: Magnus Nordström