"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-26

Nydanande forskning om ultraljud under graviditet och etiska dilemman

NYHET Kristina Edvardsson, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, får 3,5 miljoner kronor till sin forskning om barnmorskors och obstetrikers perspektiv på obstetriskt ultraljud, samt om den gravida kvinnans/fostrets roll och rättigheter. Forskningsanslaget från Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är treårigt.

– Det här är mycket glädjande för mig då jag nu får goda möjligheter att utvecklas som forskare och öka mina internationella samarbeten. Anslaget betyder också mycket för projektet som helhet. Forskningsprojekt omfattar sex länder – såväl låginkomstländer som höginkomstländer, berättar Kristina Edvardsson som kommer att bedriva forskningen i samband med en tvåårig post-doc vid Judith Lumley Centre vid La Trobe University i Melbourne, Australien. Projektets sista år genomförs vid Umeå universitet.

Utveckling och användning av ultraljud för att undersöka foster har ökat snabbt över hela världen. I höginkomstländer används ultraljud rutinmässigt och tidigt i graviditeten. Även i låginkomstländer har användandet ökat. Rutinmässiga undersökningar med ultraljud beskrivs ofta som ett möte mellan föräldrar och barn, och kan ses som en viktig förberedelse på föräldraskapet.

Tack vare ultraljud har fostret idag blivit mer av en person i och med att man kan se fostret i livmodern och få en bild av det. Den medicintekniska utvecklingen har också lett till att fostret kan genomgå behandling redan i magen och att överlevnaden ökat. Sammantaget leder det här till att allt mer fokus riktats mot det ofödda barnet.

– Denna utveckling har också medfört att fostret alltmer har kommit att betraktas som en patient med egna rättigheter och behov av behandling. Utvecklingen är dock inte helt oproblematisk då det föreligger en viss risk att den gravida kvinnans egen hälsa riskerar att hamna i skymundan i takt med att uppmärksamheten kring fostret ökar, berättar Kristina Edvardsson.

Det kan också uppstå en konflikt mellan det ofödda barnets hälsa och mammans hälsa. Ett exempel är om hälsoproblem under graviditeten medför ett behov hos mamman att bli förlöst i förtid, medan det är bättre för barnets hälsa om graviditeten fullföljs så långt det är möjligt.

Diskussioner och forskning kring etiska frågor kopplade till ultraljudsundersökningar har nu börjat lyftas, men är ett område som det inte forskats kring i någon stor utsträckning. Enligt Kristina Edvardsson kommer forskningsprojektet därför att bli ett viktigt kunskapsunderlag för diskussioner om fostrets och den blivande mammans rättigheter.

De länder som ingår i forskningsprojektet är Australien, Sverige, Norge, Rwanda, Tanzania och Vietnam. Länderna har valts utifrån olikheter vad gäller kultur, religion, genusperspektiv och lagstiftning. Den första delen av forskningsprojektet består av intervjuer och fokusgruppsintervjuer, medan den andra delen består av nationella enkäter.

Kristina Edvardsson kommer ursprungligen från Skellefteå, är distriktssköterska och disputerade i maj 2013 vid Umeå universitet, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa. Kristina Edvardsson kan nås på e-post: kristina.edvardsson@umu.se

Redaktör: Lena Åminne