"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-08

Ojämställt hemma bidrar till psykisk ohälsa

NYHET Ojämställdhet i hemmet ökar risken för psykisk ohälsa hos både kvinnor och män. Det skriver Lisa Harryson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 12 april.

I sin avhandling har Lisa Harryson undersökt hur genusrelationer i hemmet och på arbetsplatsen är kopplade till psykisk ohälsa. Resultatet visar att det finns tydliga genusmönster i ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet, eftersom kvinnor generellt sett har ett större och män ett mindre ansvar. Både en ojämn ansvarsfördelning av det obetalda arbetet i hemmet och ojämställdhet i parrelationen har samband med psykiska besvär i form av oro, ängslan och ångest hos både kvinnor och män.

Resultaten visar även att ojämställdhet på arbetsplatsen har samband med psykiska besvär bland kvinnor, men inte bland män. De mest jämställda arbetsplatserna karaktäriseras av lika förekomst av psykisk ohälsa mellan kvinnor och män, men också av att de som arbetar där generellt sett har mindre psykiska besvär. Ökad jämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen kan därför leda till att skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa minskas och att den genomsnittliga hälsan förbättras.

Lisa Harryson konstaterar att arbetsplatsen och hemmet är två viktiga områden i vårt vardagsliv där vi lägger mycket tid och energi. Både arbetsplatsen och hemmet kan bidra till en god hälsa, men kan också innebära begräsningar och risker för ohälsa.

– Orättvisor i betalt liksom obetalt arbete innebär ofta att kvinnor och män utsätts för olika arbetsmiljöer och ansvarsområden, vilket kan medföra negativa hälsokonsekvenser. Jämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen är därför centrala mål för att minska psykisk ohälsa hos både kvinnor och män, samtidigt som det skapar en god allmän hälsa i befolkningen säger Lisa Harryson.

Resultaten i avhandlingen baseras på enkät-, register- och intervjudata data från en grupp bestående av cirka 1 000 personer som följts sedan 1981 då deltagarna var 16 år och bodde i Luleå. Professor Anne Hammarström är forskningsledare för uppföljningen av denna grupp som kallas Luleå-kohorten.

De intervjuer som Lisa Harryson har genomfört i sitt avhandlingsarbete visar tydligt att ojämställdhet i hemarbete är relaterat till psykisk ohälsa. Kvinnorna upplever att huvudansvaret för det vardagliga hushållsarbetet är betungande och bidrar till stress, sömnproblem och andra psykiska hälsobesvär. En hög belastning av hemarbete utgör därför ett hinder för kvinnors hälsa. Männen i intervjustudien upplever att de ständigt förväntas ansvara för säsongbetonat utomhusarbete och reparationer i hemmet, vilket upplevs som stressande.

– Genusperspektiv har stor betydelse för förståelsen av att ojämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen är relaterat till psykisk ohälsa. Stereotypa föreställningar och förväntningar på kvinnor och män utgör hinder för jämställdhet och därmed en god hälsa. För att minska orättvisa skillnader i hälsa är det därför viktigt att fokusera på strukturella snarare än individuella faktorer som påverkar människors hälsa, säger Lisa Harryson.

Lisa Harryson är från Norrköping och har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Linköpings universitet. Idag är Lisa doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin och vid Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier. Hon kan nås på: Telefon: 090-785 10 21, 073-151 92 88
E-post: lisa.harryson@fammed.umu.se

Fredagen den 12 april försvarar Lisa Harryson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med den svenska titeln "Att dela lika, det är min medicin" Arbete, genusrelationer och psykisk ohälsa i en svensk kontext (engelsk titel: “An equal share, that’s my medicine” Work, gender relations and mental illness in a Swedish context).
Disputationen äger rum kl. 13.00 NUS - Norrlands universitetssjukhus, Sal 135, enheten för allmänmedicin. Opponent är professor Per-Olof Östergren, Lunds universitet, Malmö.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz