"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-02

Oklar rollfördelning mellan domstolarna

NYHET I doktorsavhandlingen ”Vem dömer i gråzonen?” konstaterar Patrik Södergren, Umeå universitet, att det kan vara svårt att bestämma om en tvist mellan enskilda och stat eller kommun ska prövas av en allmän domstol eller av en förvaltningsdomstol. Situationen kan uppfattas som problematisk med hänsyn till bland annat EU-rätten och rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen.

I avhandlingen behandlas frågan om vilken domstol som ska ta ställning till frågor om tillämpning av privaträttsliga regler i primärt offentligrättsliga tvister, även kallade gråzonstvister. Det kan till exempel gälla frågor om ränta skall utgå på återbetalning av en felaktigt uttagen avgift eller om man kan kvitta ett anspråk på retroaktiva bidrag mot statliga eller kommunala anspråk på avgifter. Historiskt har de allmänna domstolarna haft denna uppgift fram till slutet av 1900-talet.

- Bilden har dock komplicerats av att förvaltningsdomstolarna, som i nuvarande form kom till under 1970-talet, successivt har förstärkts och byggts ut, samtidigt som möjligheterna att överklaga myndigheters beslut i förvaltningsdomstol hela tiden har utökats, säger Patrik Södergren.

I dag har den som är berörd rätt att överklaga nästan vilka myndighetsbeslut som helst i förvaltningsdomstol - till skillnad från tidigare - när bara ett fåtal beslut var möjliga att överklagas. I avhandlingen frågar Södergren om förvaltningsdomstolarna i och med det har övertagit uppgiften att ”döma i gråzonen” från allmän domstol eller om förvaltningsdomstolarna enbart har rätt att ta ställning till offentligrättsliga frågor, som exempelvis rör regler om skatter, avgifter och bidrag.

I avhandlingen hävdar Södergren att det inte finns något säkert svar på frågan om förvaltningsdomstolarnas roll och det kan även vara så att förvaltningsdomstolarna själva anser att deras prövning är begränsad till den offentliga rätten, medan de allmänna domstolarna utgår från att förvaltningsdomstolarna även prövar frågor om tillämpning av privaträtten. Detta innebär att ”gråzonen” hamnar mellan stolarna.

- Problemet skulle kunna åtgärdas genom att förvaltningsdomstolarnas roll klargörs eller att de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna slås samman till en enhetlig domstolsorganisation, menar Patrik Södergren.

Fredagen den 11 december försvarar Patrik Södergren, Juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Vem dömer i gråzonen?: Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Outi Suviranta, Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet.

För mer information kontakta: Patrik Södergren Telefon: 090-786 62 24, 070-614 30 41
E:post: patrik.sodergren@jus.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov