"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-25

Om att ta en debatt...

NYHET För en tid sedan publicerades en debattartikel i Västerbottens-Kuriren där stora delar av Vaartoe-CeSams personal problematiserade frågor kring samisk delaktighet och representation, exemplifierat genom den aktuella Caught by Umeå-turnén och kulturhuvudstadssatsningen Umeå2014. Artikelförfattarna kommenterar här den pågående debatten.

Den kritik vi lyft i vår debattartikel bygger på uppgifter som delgetts oss vid olika tillfällen av ett stort antal olika samiska aktörer, under en lång tid. Den bygger även på forskning, som tydligt visar att det inte är ovanligt att samer bjuds in till förhandlingsbord och beslutandeprocesser när beslut redan är tagna, ramar satta och budget bestämd.

Detta behöver naturligtvis inte innebära att alla håller med oss i vår kritik. Det innebär inte heller att vi är negativt inställda till Caught by Umeå-turnén eller kulturhuvudstadssatsningen som helhet, vilket vi också poängterar i vår debattartikel. Tvärtom tycker vi liksom många andra att såväl turnén som kulturhuvudstadsåret 2014 utgör gyllene tillfällen att höja kunskapsnivån kring samiska frågor, tillfällen som bör förvaltas så bra som möjligt av alla inblandade. Från vår horisont som forskningsinstitution handlar det om att bredda perspektiven, att lyfta komplicerade ämnen och att problematisera frågor på ett konstruktivt sätt och därigenom bidra till ökad kunskap.

Reaktionerna på vårt debattinlägg har varit många och vi har fått både ris och ros för det vi uttryckt, precis som sig bör i en debatt. Vi har också haft konstruktiva samtal med ett antal olika aktörer där vi fördjupat diskussionerna och undersökt möjliga vägar att gå vidare mot ökat medbestämmande.

Vi har blivit kontaktade av olika medier, som kommit med önskemål om att vi ska utveckla våra synpunkter vidare i TV, tidningar eller annan media. Vi har valt att tacka nej i de fall vi ansett att medierna önskat vinkla frågan till en polariserad konflikt istället för att undersöka om det vi säger har relevans. Vi har avstått av framförallt två skäl:

För det första har många frågor som riktats till oss från journalister handlat om hur samer upplever möjligheterna till medbestämmande i Caught by Umeå-turnén och/eller kulturhuvudstadssatsningen. Vi kan säga att vi fått mycket stöd från olika samiska aktörer som menar att den kritik vi framför i debattartikeln är riktig och relevant. Men vi kommer aldrig att använda det stödet som ett slagträ i en debatt där enskilda individer eller aktörer riskerar att hängas ut.

För det andra har journalister insinuerat att vi kritiserar de samiska inslag som visas under den pågående Caught by Umeå-turnén. Vår kritik har aldrig varit riktad mot de samiska inslagen i sig, utan mot frågor om maktutrymme i planeringsprocessen, som exempelvis: Vilka har valts in – och av vem? Vilka har valts bort? Vilka har valt att inte vara med och varför? Tvärtemot det som har framställts av journalister har vi aldrig uttalat oss om kvalitén på de samiska inslagen. Som forskningsinstitution är det inte vår uppgift att varken representera det samiska folket, eller värdera samisk kultur.

Vi har vare sig vilja eller önskan av att frågan om samiskt medbestämmande skildras som en konflikt. Vi vill se en konstruktiv debatt och en större öppenhet som uppmuntrar till samtal om fortsatta strategier och möjliga vägar framåt för de som är intresserade av att utveckla diskussionen och komma vidare. Det är vår absoluta övertygelse att det finns utrymme för förbättringar i både vårt eget och andra aktörers sätt att hantera frågan kring samiskt med- och självbestämmande i kulturhuvudstadssatsningen. Vi finns tillgängliga och är öppna för konstruktiva möten. Utifrån dessa grunder välkomnar vi er att fortsätta diskussionen med oss!