"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-20

Om tillståndsansökningarna och det fortsatta arbetet

NYHET Att Universitetets ansökningar om examenstillstånd skulle komma att bedömas på det sätt som nu skett var lika överraskande som resultatet. Jag hörde många förvånade, ledsna, upprörda och arga röster i fredags och då inte alla kunde närvara vid det hastigt sammankallade stormötet vill jag ge min syn på läget.

Avslagen var skarpa och stämmer till eftertanke men utlåtandet innehöll också som universitetsledningen påpekat positiva omdömen att ta fasta på. Två förhållanden är av avgörande betydelse för utfallet. Det första är egentligen lika självklart som problematiskt. Umeå universitet beskrev i ansökan grundupplägg, ambitioner och arbetssätt för att kunna knyta den främsta kompetensen till utbildningarna.
Universitets ambitioner noteras av bedömarna men de valde att inte beakta uppfyllelsen av exempelvis beställningsarbetets kravspecifikation eftersom kraven inte är realiserade ännu. Ställningstagandet är problematiskt då just denna typ av ansökan i hög grad handlar om beskrivningar av framtiden och vad som gör det troligt att planer infrias.

Ett andra avgörande förhållande ligger i det faktum att UmUs nya modell för kursutveckling, den s.k. beställarmodellen krockade tidsmässigt med ansökningsprocessen. Ansökningsarbetet riskerade därmed att kortsluta ett öppnare utvecklingsarbete i enlighet med uppdrag och ambitioner. Situationen diskuterads av universitets- och fakultetsledningar tillsammans med mig och vi enades om att fullständiga kursplaner skulle genereras i det kommande utvecklingsarbetet som vid tidigare beställningsprocesser och att de kursplaner som skulle åtfölja ansökan, i enlighet med instruktionerna, fick vara preliminära och inte fullständiga. Jag kände mig inte säker på vägvalet förrän universitetskanslern hade meddelat att det som stod i anvisningarna gällde och att förväntade studieresultat inte behövde ingå i de preliminära kursplaner som skulle åtfölja ansökan. Att bedömningsgrunderna förskjutits under processen är bara att beklaga men jag undrar fortfarande varför varken HSV eller dess bedömare ställt mig frågan – varför saknar alla Umeå universitets kursplaner förväntade studieresultat? Detta måste ha varit den enskilt viktigaste frågan att ställa under den intervjudag som hölls i Stockholm den 26 oktober.

Som ledningen skriver i sitt meddelande till universitets personal gäller det att nu inte bli nedslagna och tappa kraft. Det har varit en lång process sedan det stod klart att lärarutbildningarna i landet skulle reformeras. Därför kändes det bra när universitet på försommaren i år fattade beslut om de nya lärarprogrammens utformning här i Umeå. Då hade vi som jag nämnt under en tid också arbetat med två processer, dels ansökningsprocessen som krävde tydlig styrning och precisa mål, dels universitetets egen utvecklingsprocess som byggde på en öppen inbjudan, frihet för kollegor att självständigt forma kreativa konstellationer. Den förra visar sig nu ha fallerat men den senare, det lokala kursutvecklingsarbetet verkar ha varit framgångsrikt. Den öppna inbjudan till hela universitet att föreslå kurser till de nya lärarprogrammen har inspirerat till utvecklingsinsatser, ett arbete som naturligen även varit arbetskrävande.

När jag ser det material som inkommit återvänder förhoppningarna om att detta naturligtvis kommer att få ett gott slut. Visserligen väntar vi ännu på några förslag eftersom sista dag för förslagsställande är idag måndag. Det som nu ska göras är att fullfölja detta arbete genom beredning och beslut så att förnyade ansökningar kan baseras på ert omfattande material. Det är kanske inte orimligt att bedömarna kände sig osäkra på resultatet av beställningsprocesserna. Nu kan vi lugna dem. Vi ser resultatet av kunniga, konstruktiva och professionella kollegors arbete när de lämnar över sitt stora utvecklingsarbete. Jag är fast övertygad om att det kommer att resultera i lärarprogram av toppklass. Att både ministern och universitetskanslern i fredags också aviserade ambitioner att snabbt få till nya prövningar i de fall där det inte var kvaliteten som fallerade är glädjande.

Björn Åstrand , rektor School of Education

Redaktör: Björn Åstrand