"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-17

Organisationen för arbetsmiljö och lika villkor förändras

NYHET Organisationen för arbetet med lika villkor förändras – arbetsmiljökommittén (AMK) blir en arbetsmiljö- och lika villkorskommitté, som kallas ALV-kommittén.

Förändringen utgår bland annat från Ulrika Haakes utredning och är anpassad efter nuvarande organisation samt inkluderar på det här sättet även facklig samverkan när det gäller lika villkorsfrågorna.

– Den här förändringen är i linje med universitetets ambition att förstärka och samordna det viktiga förebyggande arbetet med arbetsmiljö och lika villkor, för både medarbetare och studenter, säger rektor Hans Adolfsson.

I början av 2023 lämnade Ulrika Haake, professor i pedagogik och föreståndare för Idrottshögskolan, förslag på hur universitetets arbetsmiljö- och lika villkorsarbete lämpligen organiseras på alla organisatoriska nivåer. Arbetet genomfördes på uppdrag av rektor och i dialog med verksamheten.

Läs om Ulrika Haakes uppdrag, eller läs hela utredningsrapporten.

Med utgångspunkt i utredningen gjordes det en översyn av arbetsmiljö- och lika villkorsorganisationen under hösten 2023 och ett förslag på ny organisation har arbetats fram. Den 22 december 2023 beslutade rektor Hans Adolfsson att fastställa "Regel – Organisation av arbetsmiljö och lika villkor". Den gäller från och med den 1 januari 2024 och tillsvidare.

Ny kommitté hanterar löpande arbete

Den nya organisationen innebär att arbetsmiljökommittén blir en arbetsmiljö- och lika villkorskommitté, ALV-kommittén. Den får fortsatt ansvar för att utgöra en skyddskommitté, men kommer också att hantera det löpande arbetet med lika villkor. I ALV-kommittén sitter representanter för arbetstagarorganisationer, studenter, arbetsmiljö- och lika villkorssamordnare, arbetsmiljösamordnare för fysisk arbetsmiljö, personalchef och universitetsdirektör.

ALV-kommittén kommer att hålla strategiska möten några gånger per år, där även rektor och representanter från fakultetsledningarna eller motsvarande ska ingå. Strategimötena är ett forum för diskussioner, erfarenhetsutbyte och samordning mellan olika delar av universitetets organisation. Syftet med mötena är att följa upp och utveckla det universitetsgemensamma och långsiktiga arbetet med arbetsmiljö och lika villkor, ur både ett arbetsgivar- och utbildningsanordnarperspektiv.

Avveckling av strategiskt råd

Det strategiska rådet för lika villkor (LIV) kommer att avvecklas i och med att ALV-kommittén inrättas och kommittén övertar ansvaret för de områden som LIV tidigare haft.

Kopplat till kommittén skapas även särskilda samordningsgrupper för arbetsmiljö och lika villkor: samordningsgruppen för hållbart studieliv samt samordningsgruppen för hållbart arbetsliv. Dessa ska arbeta förebyggande och främjande med informations- och erfarenhetsutbyte och samordna eventuella gemensamma aktiviteter inom arbetsmiljö och lika villkor.

Vidare stärks arbetet med utbildningsanordnarperspektivet genom att inrätta en roll som ska stötta och samordna i frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor för studenterna.

I beredningen av regeln har det hållits kontinuerligt samråd och förankring vid ledningsråd, kanslichefsmöten, universitetsförvaltningen, centrala samverkansgruppen samt genom remissförfarande med fakulteter, Lärarhögskolan, arbetstagarorganisationer samt studentkårer.

– Den nya organisationen kommer att integrera arbetet med arbetsmiljö och lika villkor på ett bra sätt och samtidigt tydliggöra ansvar och stöd i det strategiska arbetet för universitetsledningen, dekaner, prefekter och övriga chefer. Den nyttjar även befintliga organ och processer på rätt sätt, säger Hans Adolfsson.