"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-21

Oväntat stora utsläpp vid bränder i flamskyddat material

NYHET Bromerade flamskyddsmedel används för att förhindra att datorer, plaster, textilier och isolering börjar brinna. En ny undersökning av forskare vid kemiska institutionen, Umeå universitet, visar att bränder i flamskyddat material leder till oväntat stora utsläpp av bromerade dioxiner, som är extremt giftiga.

– Utsläppen av bromerade dioxiner vid sådana här bränder är i flera fall betydligt högre än utsläppen av klorerade dioxiner, som generellt anses vara ett stort problem vid okontrollerade bränder. Vid en TV-brand som vi undersökt var utsläppen av bromerade dioxiner mellan 10 000 och 100 000 gånger högre än utsläppen av klorerade dioxiner säger Staffan Lundstedt, forskare vid kemiska institutionen.

Forskningsprojektet har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket) för att ta reda på vad som händer med bromerade flamskyddsmedel vid brand. De bromerade ämnena kan läcka från material och produkter under deras normala livscykel, men vid en brand ökar risken för att ämnena släpps ut till omgivningen. Dessutom kan andra bromerade ämnen bildas vid en brand, såsom bromerade dioxiner. Dessa verkar ha samma giftighetsmönster som de mer studerade klorerade dioxinerna, vilket betyder att de är cancerogena och hormonstörande och kan ge försämringar på reproduktionssystem och immunförsvar. – Vid en brand utsätts den närmaste omgivningen, inte minst räddningstjänstens personal, av höga halter bromerade dioxiner. Ämnena kan tas upp och lagras i kroppens fettvävnad och orsaka skador längre fram i livet, säger Staffan Lundstedt.
Det saknas dock kunskap om hur stabila de bromerade dioxinerna är i miljön, det vill säga om de lagras i miljön på samma sätt som de klorerade dioxinerna.

I forskningsprojektet har sot- och askprover samlats in i anslutning till ett flertal verkliga olycksbränder, där forskarna antagit att bromerade flamskyddsmedel funnits närvarande. Det handlar om två villabränder i Nynäshamn och Sävstaholm, en brand i en galleria i Södertälje, en brand i en industrilokal för återvinning av elektronikskrot i Norrköping och en brand på en deponi i Eksjö. Som jämförelse har även prover samlats in vid en avsiktlig TV-brand. Proverna har sedan analyserats för att ta reda på halterna av bromerade dioxiner, bromerade difenyletrar, tetrabrombisfenol-A och klorerade dioxiner. Resultaten visar att olycksbränder kan leda till betydande utsläpp av bromerade ämnen.

En del bromerade flamskyddsmedel har nyligen blivit förbjudna att använda i Europa, men stora mängder finns kvar i produkter och byggnader i vår omgivning. Dessutom används de fortfarande i stora mängder i andra delar av världen, till exempel i Japan och USA. – Det behövs fortsatta studier om hur bromerade flamskyddsmedel påverkar folkhälsan och vår miljö. Det gäller inte minst vid bränder eftersom de bidrar till ökade utsläpp, menar Staffan Lundstedt.
Vid saneringsarbete efter bränder där bromerade flamskyddsmedel varit inblandade är det dessutom viktigt att veta vilka åtgärder som måste vidtas för att undvika att människor exponeras för ämnena.

För ytterligare information, kontakta:
Staffan Lundstedt, kemiska institutionen Telefon: 090-786 66 54
E-post: staffan.lundstedt@chem.umu.se

Foto: Maria Cucas vid Norrköpings brandförsvar. Bilderna är tagna vid branden hos ett företag som återvinner elektronikskrot.

Redaktör: Karin Wikman