"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-07

Över 55 miljoner kronor till forskning inom teknik och naturvetenskap

NYHET Umeå universitet får sammanlagt mer än 55 miljoner kronor i årets fördelning från Vetenskapsrådets ämnesråd för teknik och naturvetenskap.

Summan går till 26 projektbidrag och en anställning som forskarassistent. Det är Marcus Johansson, institutionen för molekylärbiologi, som tilldelats drygt 3,5 miljoner kronor för en anställning som forskarassistent. Han kommer att arbeta med ett projekt om kvalitetskontroll av genuttryck.

Två forskare har tilldeltas över fyra miljoner kronor fördelat på tre år. Det är Ove Axner, institutionen för fysik, som tilldelats 4,2 miljoner för två projekt och Dan Hultmark, Umeå centrum för molekylär patogenes, som fått anslag för två olika projekt dels från ämnesrådet för teknik och naturvetenskap och dels från ämnesrådet för medicin. Totalt handlar det för hans del om 5,4 miljoner kronor för 2009-2011.

Stora bidrag på mer än tre miljoner kronor går även till Martin Gullberg, institutionen för molekylärbiologi, och Jan Karlsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Totalt inkom 1375 projektansökningar till Vetenskapsrådet, varav 374 beviljades. Totalt innebär beslutet att ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap fördelar 930 miljoner kronor den kommande treårsperiod varav 300 miljoner under 2009 till nya projekt och anställningar.

Lista på projektbidrag, alfabetiskt efter mottagare vid Umeå universitet:

 • Ove Axner, institutionen för fysik, totalt 4 200 000 kronor för 2009–2011 ”Studier av bakteriella organeller och adhesionsmekanismer på enskild bakteriell cellnivå medelst kraftmätande optisk pincett” ”Utveckling av nya laserbaserade spektroskopiska tekniker för ultrakänslig detektion av molekyler i gasfas”
 • Richard Bindler, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, totalt 2 720 000 för 2009–2011 ”Multi-element och multivariat analys av förindustriell metallförorening och atmosfäriska källor”
 • Glenn R Björk, institutionen för molekylärbiologi, totalt 600 000 kronor för 2009–2010 ”Modifiering av tRNA och translationens avläsningsfas”
 • Erik Björn, kemiska institutionen, totalt 2 187 000 kronor för 2009–2011 ”Bildning av metylkvicksilver i akvatiska ekosystem med olika struktur och produktivitet i den pelagiala näringskedjan – Nya strategier för molekylära studier i mesokosmexperiment”
 • Gert Brodin, institutionen för fysik, totalt 1 950 000 kronor för 2009–2011 ”Kollektiva och ickelinjära effekter i kvantplasmor”
 • Vitaly Bychkov, institutionen för fysik, totalt 1 050 000 kronor för 2009–2011 ”Kollektiva hydrodynamiska effekter i plasmor”
 • Per Gardeström, institutionen för fysiologisk botanik, totalt 1 800 000 kronor för 2009–2011 ”Bladmitokondrier och deras roller i fotosyntes och senescence”
 • Thomas Grundström, institutionen för molekylärbiologi, totalt 1 500 000 kronor för 2009–2011 ”Analys av eukaryot transkriptionskontroll”
 • Martin Gullberg, institutionen för molekylärbiologi, totalt 3 200 000 kronor för 2009–2011 ”Cellsignalering och kontroll av mikrotubulicytoskelettets dynamik”
 • Dan Hultmark, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), totalt 3 000 000 kronor för 2009–2001 ”Naturlig immunitet i Drosophila”
 • Knut Irgum, kemiska institutionen, totalt 1 800 000 kronor för 2009–2011 Polymera material med skräddarsydd porositet och ytkemiMarcus Johansson, institutionen för molekylärbiologi, totalt 3 546 000 kronor för anställning som forskarassistent 2009–2011 ”Kvalitetskontroll av genuttryck”
 • Jan Karlsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, totalt 3 240 000 kronor för 2009–2011 ”Emisson av växthusgaser från sjöar i nordliga områden med permafrost: kvantitativ betydelse och klimatpåverkan”
 • Anna Linusson, kemiska institutionen, totalt 1 000 000 kronor för 2009-2010 ”Utforskning av molekylära interaktioner i protein-ligand komplex med hjälp av en integrering av kemometri och molekylmodellering”
 • Petter Minnhagen, institutionen för fysik, totalt 1 950 000 kronor för 2009-2011 ”Fasövergångar, kritiska fenomen och komplexa nätverk”
 • Ruth Palmer, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMR), totalt 2 150 000 kronor för 2009-2011 ”Analys av ALK regulerad signal överföring med hjälp av Drosophhila melanogaster som modell system.”
 • Göran Samuelsson, institutionen för fysiologisk botanik, totalt 1 800 000 kronor för 2009–2011 ”Fotosyntetisk oxidering av vatten: Struktur, funktion och reglering av några nyckelproteiner. Cellulära transportmekanismer”
 • Elisabeth Sauer-Eriksson, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), totalt 2 700 000 kronor för 2009–2011 ”Strukturella och funktionella studier på den signaligenkännande partikeln” Wolfgang Schröder, kemiska institutionen, totalt 1 500 000 kronor för 2009–2011 ”Den regulatoriska funktionen hos kärnkodade små proteiner på makro protein komplex organisationen i fotosyntetiska membraner”
 • Victoria Shingler, institutionen för molekylärbiologi, totalt 2 400 000 kronor för 2009–2011 ”Bakteriella mekanismer för anpassning till näringsrelaterad stress”
 • Anton Shiriaev, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, totalt 1 370 000 kronor för 2009–2010 ”Stabilisering av önskade gränssvängningar för icke-linjära system. Part II”
 • Lars Thelander, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, totalt 690 000 kronor för 2009–2010 ”Reglering av mammal deoxyribonukleotidsyntes under DNA replikation och reparation i cellkärna och mitokondrie”
 • Johan Trygg, kemiska institutionen, totalt 2 400 000 kronor för 2009-2011 ”Dynamisk modellering i Poppel träd med hjälp av systembiologi och kemometri”
 • Xiao-Ru Wang, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, totalt 2 229 000 kronor för 2009–2011 ”Betydelsen av allelisk variation för homoploid artbildning hos växter”
 • Urban Wiklund, institutionen för strålningsvetenskaper, totalt 2 250 000 kronor för 2009–2011 ”Analys av interaktion mellan olika kardiovaskulära signaler baserat på linjära tillståndsmodeller”
 • Pernilla Wittung-Stafshede, kemiska institutionen, totalt 2 100 000 kronor för 2009–2011 ”Mekanismer for koppartransport i människa”

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas via Umeå universitets personalkatalog http://www.umu.se/sok/personalkatalogwww.umu.se/sok/personalkatalog

Redaktör: Karin Wikman