"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-21

Patientutbildning och gruppsamtal värdefullt komplement vid depressionsbehandling

NYHET Deprimerade patienter som fick utbildning och gruppsamtal i primärvården förbättrades i dubbelt så hög utsträckning som med gängse behandling, visar Maja Hansson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 29 januari.

Depression är en vanlig sjukdom och de flesta drabbade personer behandlas i primärvården, vanligen med antidepressiva läkemedel, stödsamtal och återbesök. Denna behandling har oftast god effekt, men många patienter har kvarstående symtom och det finns ett behov av nya strategier. I avhandlingen utvärderas effekten av programmet Contactus, som innehåller patientutbildning och gruppsamtal för deprimerade patienter som behandlas i primärvården. Resultaten visar att utbildningsprogrammet har en positiv effekt på behandlingsutfallet. Jämfört med en kontrollgrupp blev de patienter som deltog förbättrade i dubbelt så hög utsträckning (55 % jämför med 29 %) enligt skattningsskalan HAD och 72 % av programmets deltagare kände sig subjektivt förbättrade jämfört med 47 % i kontrollgruppen.

Avhandlingen visar att patienterna oftast trodde att deras depression var orsakad av pågående stress, vanligtvis relaterad till arbetet och även den egna personligheten. Väldigt få nämnde biologiska orsaker, t.ex. ärftlighet. Bland dem som blivit förbättrade nämndes vid uppföljningen oftast antidepressiva mediciner och Contactusprogrammet som förklaring till deras förbättring.

Tidigare studier har visat att ca 15 % av alla patienter som söker till primärvården lider av depression, men att diagnosen ofta missas. Självskattningsskalor kan användas för att underlätta diagnostiken och minska risken för att depressioner inte upptäcks. I avhandlingen jämförs två vanliga självskattningsskalor för depression (HADS och PHQ-9) med varandra.

För mer information, kontakta gärna Maja Hansson, som är doktorand vid Inst. för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri, tel. 090-785 65 25.
e-post maja.hansson@psychiat.umu.se

Fredagen den 29 januari försvarar Maja Hansson, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Depression in primary care – Detection, treatment, and patients’ own perspectives Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Lisa Ekselius, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-30516