"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-06

Pedagogikutbildningarna vid Umeå universitet är bra

NYHET Högskoleverket har granskat kvaliteten på landets högskoleutbildningar i pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete. Samtliga utbildningar får godkänt i granskningen.

Vid Umeå universitet bedrivs grundutbildning i pedagogik och idrottspedagogik samt forskarutbildning inom pedagogik. Ämnet ingår också i en rad utbildningsprogram. Pedagogiskt arbete finns inte som grundutbildningsämne utan endast som forskarutbildningsämne som kan studeras efter genomgången lärarutbildning.

Pedagogik är det största ämnet inom den svenska högskolan näst efter företagsekonomi. Hela 35 000 studenter läser pedagogik och det stora flertalet är inte lärarstudenter.

Högskoleverket, HSV, konstaterar att pedagogik är ett populärt ämne som lockar många studenter från studieovana hem. Men ett problem är den traditionella könsfördelningen. 78 procent av studenterna och 74 procent av doktoranderna är kvinnor. Bland professorerna däremot är endast 34 procent kvinnor.

Alla 25 lärosäten som ingår i Högskoleverkets granskning får godkänt. Den samlade lärarkompetensen är god, nära hälften av lärarna har forskarutbildning. Om några år kommer det dock att behövas fler disputerade lärare på grund av kommande pensionsavgångar.

När det gäller grundutbildningen vid Umeå universitet konstaterar HSV:s bedömargrupp att pedagogiska institutionen har en omfattade och bred verksamhet och att studenterna är positiva till de varierade undervisnings- och examinationsformer som de erbjuds.

Bedömargruppen anser att lärargruppen vid institutionen är kompetent och engagerad men att deras arbetssituation verkar pressad på grund av mycket undervisning. De rekommenderar en balansering av lärarnas engagemang inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning.
– Bland många viktiga områden som institutionen prioriterar utgör frågan om balansering en av de väsentligaste. Eftersom fakultetsanslagen minskar måste de externa forskningsresurserna öka. För att skapa sådana förutsättningar har institutionen prioriterat några viktiga forskningsområden inom vilka livaktiga forsningsgrupper håller på att växa fram, säger Sture Sjödin, ställföreträdande prefekt vid Pedagogiska institutionen.

Bedömargruppen anser vidare att forskarutbildningen är strukturerad och välorganiserad men att forskningsmiljön bör vidgas och att ett samarbete med pedagogiskt arbete kring bland annat seminarier och forskarutbildningskurser bör utvecklas.
– Samarbetet med pedagogiskt arbete vad avser forskarutbildningen har börjat utvecklas i den riktning bedömargruppen efterlyser under det år som gått sedan utvärderingen genomfördes. Avsikten är att detta samarbete ska stärkas efter hand, säger Sjödin.

När det gäller forskarutbildning i pedagogiskt arbete lyfter bedömargruppen fram de forskarstuderandes goda tillgång till handledning och den medvetna satsningen på verksamheten. I rekommendationerna för pedagogiskt arbete skriver de bland annat att prioriteringen som ett av universitetets profilområden också bör avspeglas i finansieringen.

Kontaktperson

Sture Sjödin, ställföreträdande prefekt, pedagogiska institutionen
Tel: 070-552 62 02

Redaktör: Carina Dahlberg