Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-07

Personer med hjärtsvikt kan bli mer energieffektiva

NYHET Äldre personer med hjärtsvikt behöver ofta mycket hjälp, men med arbetsterapeutiskt stöd kan de hitta nya energieffektiva sätt att klara sitt dagliga liv. Det visar Eva-Britt Norberg i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 11 april.

Att vara självständig och kunna utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen är viktigt även för den växande grupp äldre, som drabbats av hjärtsvikt. Många av dessa klienter drabbas av så kallad fatigue, vilket är en onormal och mycket svår trötthet i hela kroppen, som inte står i relation till eller kan förklaras av den aktivitet som man just har utfört. I sitt avhandlingsarbete har Eva-Britt Norberg studerat denna grupp klienter och även beskrivit deras möjligheter att komma tillbaka till ett aktivt liv.

– Resultaten i min avhandling ökar kunskaperna om den nedsatta förmåga som många av dessa klienter har, men också om de möjligheter som trots allt står till buds när det gäller att klara sina dagliga aktiviteter. Avhandlingen visar också att arbetsterapeuter kan ge dessa klienter ett bra stöd så att de, trots sina begränsningar, kan hitta nya vägar att genomföra aktiviteter i vardagen, säger Eva-Britt Norberg.

Enligt Eva-Britt Norberg kan äldre klienter med hjärtsvikt ofta utföra aktiviteter självständigt under ansträngning, trots en omfattande fysisk fatigue. I studierna klarade många av att vara självständiga i den personliga vården, men de flesta behövde hjälp i en eller flera aktiviteter, exempelvis när det gäller städning, att transportera sig och att göra matinköp. Sambanden mellan ökad ansträngning vid utförande av dagliga aktiviteter, svårighetsgraden av hjärtsvikt och mer ökade problem med fatigue, kvarstod även efter justering för ålder.

För att få en djupare förståelse om de strategier som studiedeltagarna använde för att klara sina dagliga aktiviteter, genomförde Eva-Britt Norberg även intervjuer. I dessa samtal beskrev deltagarna hur de blev medvetna om sin försvagade kropp, att de ofta fick planera sina aktiviteter och balansera graden av ansträngning under aktivitetsutförandet, samt att de försökte anpassa sitt aktivitetsutförande till dagliga variationer och längre perioder av försämring.

– Många av de strategier klienterna använde för att klara sin vardag var energibesparande i den mening att de maximerade aktivitetsnivån och minimerade upplevelsen av svaghet och trötthet genom att hitta en balans mellan arbete och vila, säger Eva-Britt Norberg.

I avhandlingsarbetet har Eva-Britt Norberg även utvecklat ett arbetsterapiprogram för energibesparing till klienter med hjärtsvikt. Programmet har testats kliniskt i primärvården. Deltagarnas erfarenheter visar att både arbetsterapeuter och klienter anser att programmet ger kunskap om hjärtsvikt och energibesparing, samt en struktur som stödjer arbetsterapeutens övergripande klientcentrerade sätt att arbeta. Men det skapar även oro hos arbetsterapeuterna att resursbrist ska försvåra användning av programmet[E4] . Genomförbarhet och effekten av programmet bör dock utvärderas ytterligare.

Eva-Britt Norberg kommer från Skellefteå. Hon är arbetsterapeut och doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi, Umeå universitet. Hon kan nås på:Telefon: 070-291 83 21
E-post: evabritt.norberg@gmail.com

Foto: Marianne Näsström.

Fredag den 11 april försvarar Eva-Britt Norberg, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, sin avhandling med titeln Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt – begränsningar och möjligheter. Opponent: Maria Larsson-Lund, docent vid institutionen för hälsovetenskap, hälsa och rehabilitering, Luleå tekniska universitet. 

Disputationen äger rum klockan 13.00, i Vårdvetarhuset, aulan.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz