"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-26

Platser kvar på höstens kurser i genusvetenskap

NYHET Här kan du ta del av mer information om höstens kurser. För att läsa c-kursen krävs det att du läst 60hp genusvetenskap, medan våra kurser på avancerad nivå inte kräver tidigare studier i genusvetenskap, men dock minst 90 hp på universitetsnivå, varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete (alternativt minst 120 hp)

Genusvetenskap: Makt och kön C, 30.0 hp
Kursen ger ytterligare fördjupning inom det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet, med betoning på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständig problemlösning. Under det första momentet – Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp) - behandlas det genusvetenskapliga forskningsfältets utveckling och aktuella debatter samt dess betydelse för olika genusteoretiska och feministiska forskningsansatser. Det andra momentet – Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp) – behandlar några olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning i relation till olika typer av forskningsfrågor. Det tredje momentet - Uppsats (15 hp) – utgörs av ett självständigt skriftligt arbete. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten där aktivt deltagande av studenterna förutsätts. Kursen kan ingå som ämnesfördjupning i Samhällsvetarprogrammet.
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities, 15.0 hp
Kursen behandlar jämställdhet som politiskt ideal och praktik i Norden. Med en historisk utgångspunkt diskuterar vi frågor som: Hur och när etablerades jämställdhet på den politiska agendan i de nordiska länderna? Hur förstås och praktiseras jämställdhet idag? Vilka betydelser läggs i begreppet jämställdhet? Kan vi betrakta de nordiska länderna som jämställda och/eller jämlika? Kursen lägger fokus vid olika sätt att analysera och förstå jämställdhet, kön och politik genom att vi introducerar kritiska perspektiv som poststrukturalism och post-kolonial teori, men vi kommer också att analysera betydelser av klass, våld och sexualitet i relation till jämställdhet som politiskt ideal. Vi lägger fokus vid att studera hur dagens nordiska länder i allmänhet och jämställdhetspolitiken i synnerhet ingår i processer av kolonialism, heteronormativitet och neo-liberalism. Det är en tvärvetenskaplig kurs som med fördel kan läsas inom ramen för många program. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, seminarier och skriftliga examinationer. Kursen ges på engelska.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Genus, kön, kropp: teorier och debatt, 15.0 hp
Om kursen
Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar biologiska och konstruktionistiska förklaringsmodeller för att ge kön och genus betydelse.
Kursen är indelad i två moment. Det första: ” Begreppsliggörande av könade kroppar: historiska och samtida förståelser och debatter” (7,5 hp), inleds med en genomgång av centrala teoretiska begrepp tillsammans med en introduktion av kunskaps- och debattfronter, historiskt och i nutid. Med utgångspunkt från detta görs sedan nedslag inom medicin, biologi och psykologi, som fält där skillnaden mellan synsätt kommer särskilt start till uttryck.
Det andra momentet ”Samtida teoretiska områden: Evolution, sexualiteter, reproduktion samt föräldraskap” (7,5 hp) fördjupar teoretiskt frågeställningar med tre centrala debattområden i fokus: sexualiteter, reproduktion samt föräldraskap. I anslutning till dessa teman behandlas även de senaste årtiondenas samhällsdebatter om biologisim och evolution. Aktivt deltagande i seminarier är avgörande för att kunna genomföra kursen med goda resultat. Kursen ges på engelska.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Redaktör: Emma Skog