"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-01

Populära socionomprogrammet – snart både på campus och via nätet

NYHET Att möta studenterna via nätet och låta verkligheten genomsyra utbildningen – det är framtiden för socionomprogrammet, som med nästan fyra sökande till varje utbildningsplats är en populär utbildning vid Umeå universitet. – Så har det alltid varit, och intresset verkar hålla i sig, säger Lars Nordlander, biträdande prefekt vid socialt arbete.

Foto: Eva Stoianov

Socionomprogrammets popularitet genom åren har säkert flera förklaringar men för Lars Nordlander framstår en som mer självklar än andra.
– Att utbildningen är yrkesinriktad och i många fall leder till ett jobb har stor betydelse för att den är så eftertraktad.

En annan orsak till att den behållit sin attraktion har enligt Lars att göra med att det sociala arbetet alltid ansetts vara viktigt i vårt samhälle.
– Många vill kunna hjälpa och stödja människor i utsatta livssituationer och det gör att intresset för utbildningen kanske inte påverkas så mycket av hur arbetsmarknaden ser ut i olika tider.

En utbildning som förändras

Socionomutbildningen startade 1962 som yrkesutbildning och var då placerad i den kända gamla byggnaden ”smörasken” i centrala Umeå. I slutet av 1970-talet blev den klassad som akademisk utbildning och flyttades upp till universitetet. Idag studerar sammanlagt cirka 1000 studenter på programmet som ges i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. Efter sex terminers studier tar studenterna en akademisk examen och efter sju terminer får de dessutom en yrkesexamen.

Undervisningen handlar i stora drag om hur man arbetar med människor i olika typer av problematiska livssituationer och ger teoretiska och praktiska kunskaper om förebyggande, stödjande och behandlande socialt arbete.
– Bredden på utbildningen gör att våra studenter anställs på en mängd olika positioner och områden i samhället efter utbildningen - som socialsekreterare, kuratorer och föreståndare inom olika typer av stödverksamheter, handikappomsorg, äldreomsorg eller på behandlingshem, berättar Lars.

Sedan hösten 2007 pågår en förändring av utbildningen för att den bättre ska motsvara de krav som ställs på dagens socialarbete. Tidigare var kurserna utformade som rena ämneskurser, ämnen som juridik, psykologi och sociologi lästes då var för sig. Idag utgår alla kurser från det sociala arbetet för att lyfta fram ämnet istället för att vila i andra akademiska discipliner. Juridik bakas till exempel in i de kurser där de juridiska aspekterna är av betydelse för det sociala ämnet.
– Vi vill att studenterna ska kunna förstå hur andra ämnen bidrar till det sociala arbetet, istället för att varje enskilt ämne studeras var för sig utan koppling till varandra.

I det nya programmet har man också valt att satsa på en allmän inriktning, till skillnad från det gamla som var uppdelat i tre valbara specialinriktningar; en allmän, specialpedagogik och social omsorg.
– Studenterna som läser det nya programmet får en bredare inblick i det sociala arbetet än de som läst det tidigare, eftersom kurser från alla tre tidigare specialinriktningar plockats in i det nya programmet.

Studenten och verkligheten i centrum

En viktig del i utbildningen är den en termin långa praktik som studenterna genomför på en arbetsplats.
– Praktiken är styrkan i utbildningen, eftersom det är först när studenten kommer ut i verkligheten som de teoretiska kunskaperna blir begripliga. Det sociala arbetet handlar mycket om att kunna lösa ett unikt problem för en individ i ett unikt sammanhang och då gäller det att kunna tackla det på rätt sätt. Därför vill vi förbereda studenterna på vad som kan hända och sätta de rätta verktygen i deras händer.

Men det är inte bara yrkeskunskaper som är viktiga för det framtida yrket, att jobba med socialt utsatta personer kräver även en viss eftertanke kring yrkesrollen.
– Vi engagerar oss inte bara i studenternas utbildning utan förbereder dem även på det ansvar och de krav den framtida yrkesrollen kommer att innebära. En yrkesverksam socialarbetare kommer med all sannolikhet att möta människor med alkoholproblem. Därför diskuterar vi värdegrundsfrågor och förhållningssätt till alkohol tillsammans med studenterna, så att de vet var de själva står och hur de ska kunna förbereda sig för en sådan situation.

Framtidens utbildning på nätet

Rekryteringsbehovet av socionomer förväntas öka i Norrbotten de närmaste åren. För att möta behovet finns därför planer på att starta en nätbaserad utbildning med samma innehåll som utbildningen på campusområdena.
– Det känns angeläget att kunna tillgodose ett behov som finns i Norrbotten. Att erbjuda en utbildning där är att ett sätt att möta behovet och blivande studenter där de finns.

Än så länge är nätutbildningen inne i en planeringsfas och det är många saker som måste redas ut innan det definitiva beslutet om utbildningen tas. Lärarresurserna måste ses över och omvärderas, det behövs ny teknik och lokaler att hålla till i. Dessutom måste frågor kring det pedagogiska greppet diskuteras; Hur lära man sig saker över nätet och anpassar man ett kursinnehåll för nätet?
– När utbildningen kommer igång är det viktigt att allt stämmer. Vi vill kunna erbjuda en utbildning som är lika bra som den på campus, därför tar vi god tid till förberedelse så att allt klaffar när det väl gäller. Vårt mål är att kunna erbjuda en utbildning med bästa möjliga kvalitet och det är något vi vill kunna stå för även när den anpassas för våra nätstudenter i framtiden.

Redaktör: Eva Stoianov