Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 21 sep, 2017

Program till läkare, ingenjör och inom samhällsbyggnad byggs ut

NYHET Läkarutbildningen vid Umeå universitet får åtta nya utbildningsplatser, ingenjörsutbildningarna får motsvarande 15 nya helårsstudenter och utbildningar mot samhällsbyggnad får motsvarande nio helårsstudenter. Det är några av de förslag som presenterades i regeringens budgetproposition.

Ett av de mer uppmärksammade förslagen i budgetpropositionen är att regeringen bland annat satsar nio miljoner kro­nor på att bygga ut läkarutbildningen. Fullt ut­byggd 2023 beräknas sats­ningen om­fatta 96 mil­joner kronor, vilket mot­svarar cirka 440 utbild­nings­platser, varav Umeå universitet kommer att ha 88 platser. Antalet studenter totalt på läkarprogrammet vid Umeå universitet kommer att öka från 1082 till 1170 då utbyggnaden är full genomförd.

– Det här är en av våra satsningar för att trygga en bra sjukvård med utbildad och kunnig personal. Det gör oss också mindre beroende av utländska läkarutbildningar för att klara kompetensförsörjning av läkare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen anser att tillgången på relevant utbildning är en förutsättning för en hållbar tillväxt och för enskilda individers utveckling. För att fler behöriga sökande ska kunna studera föreslår regeringen en allmän utökning av resurserna till högskoleutbildning i hela landet. För Umeå universitet ökar anslaget utifrån denna del av utbyggnaden med 10,5 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020. Utbyggnaden år 2018 motsvarar 130 helårsstudenter för Umeå universitet.

Regeringen konstaterar även att det finns ett stort behov av ingenjörer, till exempel med miljö- och klimatkompetens och föreslår därför att totalt cirka 20 miljoner kronor avsätts för detta under 2018, varav Umeå universitet får 1,5 miljoner kronor för denna del av utbyggnaden, vilket motsvarar 15 helårsstudenter. Utbyggnaden beräknas fortsätta 2019 och 2020.

För att möjliggöra hållbar utveckling inklusive hållbar tillväxt över hela landet och för att säkerställa att samhällsbygget inte hålls tillbaka krävs ökad tillgång på utbildningar inom bland annat samhällsplanering, lantmäteriområdet och byggteknik. Därför föreslår regeringen en satsning på utbildningsplatser som fullt utbyggd 2023 beräknas uppgå till cirka 112 miljoner kr, vilket motsvarar 1 145 helårsstudenter i landet. Under 2018 får Umeå universitet 0,9 miljoner kronor för denna del av utbyggnaden, vilket motsvarar 9 helårsstudenter. Utbyggnaden beräknas fortsätta 2019.

Regeringen anser vidare att sommarkurser är en viktig komponent i lärosätenas utbildningsutbud. Ett större utbud av relevanta sommarkurser ger studenter möjlighet att bedriva effektivare studier.  Umeå universitet får 3,5 miljoner kronor för detta under 2018, vilket motsvarar 46 helårsstudenter.

Regeringen inledde år 2015–2016 en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildning motsvarande totalt 2 300 helårsstudenter och i budgetpropositionen för 2017 avsattes medel för ytterligare 970 nybörjarplatser. År 2018 beräknas Umeå universitets anslag öka med 2,2 miljoner kronor till följd av den del av utbyggnaden som inleddes år 2017.

När det gäller forskning och utbildning på forskarnivå föreslår regeringen bland annat att ett ökat anslag till lärosätena under 2018 på 306 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2019 blir 250 miljoner kronor och för 2020 ytterligare 550 miljoner kronor.

År 2018 erhåller Vetenskapsrådet 220 miljoner kronor, Vinnova 320 miljoner kronor, Formas 210 miljoner kronor samt Forte 95 miljoner kronor i anslagsökningar, till bland annat strategiska satsningar för att möta samhällsutmaningar.

Sammantaget kommer anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till Umeå universitet att öka med 16 miljoner kronor 2018 och beräknas öka med lika mycket 2019 respektive 2020 till följd av fördelning av anslag till forskning och utbildning på forskarnivå.

– Sammantaget tycker jag att budgetförslaget från regeringen ser bra ut för Umeå universitets del när det gäller utbildningssidan, och vi får en tilldelning som ligger väl i paritet med andra lärosäten i landet. När det gäller storleken på anslaget till forskning och den modell som ligger till grund för fördelningen finns en del ytterligare att önska, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz