"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-02

Projektmedel från Vetenskapsrådet för att studera nationella prov i matematik

NYHET Mikaela Nyroos har fått ca 2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till sitt projekt "Kognitiva implikationer för matematiklärande hos yngre personer".

Projektet fokuserar på de nya nationella proven matematik i årskurs 3, och syftet är att studera effekterna av standardiserade och nationella prov för lågstadiet i en klassrummiljö, med fokus på provängslan och arbetsminne.

De svenska nationella proven karakteriseras som formativa, dvs. vara till en hjälp för lärare vid upplägg av undervisning och metoder som matchar varje individuell elev. Att införa standardiserade och nationella prov har dock en avigsida. Forskning har visat att flertalet elevgrupper kan uppleva stark provängslan, vilket gör att dessa underpresterar och att deras resultat blir missvisande. Detta i sin tur kan få framtida negativa konsekvenser med ogillande av skolan och även försämrade chanser att söka vidare efter avslutad utbildning.

En annan aspekt av lärande och prestation som ofta ignoreras i skolan är elevers kognitiva förmåga, särskilt elevers arbetsminne. För att understödja och maximera att elever lär sig, och i förlängningen det som t.ex. skall testas, är det mycket viktigt att arbetsminneskapaciteten beaktas. Arbetsminnet är ett kognitivt koncept som har en central plats i lärande och prestation i skolan. Arbetsminneskapaciteten har visat sig ha starka samband med skolprestation i flertalet ämnen. I arbetsminnet processeras, lagras och bearbetas både verbalt och visuellt inkommande information. Denna kapacitet är dock begränsad och begränsas allt mer om eleven upplever t.ex. ängslan, eller om allt för ensidig information används i undervisningen t.ex. bara lärares muntliga instruktioner.

Mer information:Mikaela NyroosProjektet

Redaktör: Magnus Österholm