"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-14

Prostatacancer ökar risken att få blodpropp

NYHET Män med prostatacancer löper större risk att drabbas av blodpropp, särskilt de som fått behandling med könshormoner. Det visar en artikel av forskare från Umeå, Stockholm och London som publiceras i den senaste utgåvan av den ledande vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology.

Det är välkänt att cancer ökar risken för blodpropp, även om de underliggande mekanismerna inte är helt klarlagda. Personer med cancer löper faktiskt cirka fyra gånger så hög risk att drabbas av blodpropp som friska personer. Kunskapen om sambandet mellan prostatacancer och risken för blodpropp är dock liten, även om tidigare forskning antytt att hormonbehandling ökar risken för blodpropp. Behandling med könshormoner blir allt vanligare vid prostatacancer.

För att undersöka detta analyserades risken för blodpropp (djup ventrombos och lungemboli) hos svenska män med prostatacancer som fått hormonterapi, jämfört med risken hos friska män. Forskarna använde data från PCBaSe Sweden, som är baserad på det svenska Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) tillsammans med data från Patientregistret.

Från 1997 till 2007 fick enligt registret 30 642 män i Sverige hormonterapi, 26 342 fick botande behandling och 19 562 fick övervakning. Totalt rapporterades och analyserades 1 881 fall av blodpropp. Överlag hade män med prostatacancer en högre risk att drabbas av blodproppar än friska män.

Studien visar att män som fått hormonbehandling hade en ökad risk för djup ventrombos som var 2,5 gånger högre än friska män, och dessa män hade också nära dubbelt så hög risk att drabbas av lungemboli. Fördjupade analyser antydde en lägre risk bland män behandlade med antiandrogener, jämfört med andra hormonbehandlingar.

Mieke Van Hemelrijck som är doktorand och försteförfattare på arbetet nämner hypotesen att den ökade risken för blodpropp beror på cancern i sig själv (exempelvis är långt framskriden cancer en riskfaktor) och/eller behandlingen Författarna drar slutsatsen att det är viktigt att ta blodproppsbildning i beaktande vid behandling av patienter med prostatacancer, och särskilt hos de som får hormonbehandling.

I en kommentar till studien skriver Philip Saylor och Annemarie Fogerty vid Massachusetts General Hospital Cancer Center i Boston, USA att detta är en viktig populationsbaserad analys av blodlevring i en stor kohort av svenska män med prostatacancer. De menar att data i studien bör stimulera till ytterligare studier av eventuella biverkningar av hormonbehandlingen på blodets benägenhet att bilda proppar i venerna.
– Det är viktigt att poängtera att risken för blodpropp är låg i förhållande till den tumörbromsande effekt man har av hormonbehandling av avancerad prostatacancer men studien visar att det är viktigt att indikationen för hormonbehandling är rätt, säger Pär Stattin, professor vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Bakgrundsinformation:
Det svenska NPCR (Nationella Prostatacancerregistret) startades 1996 och mer än 96 % av alla nydiagnostiserade cancerfall registreras där med data rörande tumörstadium, grad och primärbehandling.

För mer information, kontakta gärna Pär Stattin, professor vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi, Umeå universitet på: Mobiltelefon 073-620 52 51
E-post par.stattin@urologi.umu.se

Högupplöst porträttbild av Pär Stattin

Redaktör: Bertil Born