"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-14

Rättsforskare får anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse

NYHET Markus Naarttijärvi vid juridiska institutionen på Umeå universitet beviljas anslag av Ragnar Söderbergs Stiftelse. Hans forskningsprojekt handlar om informationssäkerhet, med fokus på skydd och ansvarsutkrävande vid cyberattacker.

– Det finns svagheter i den svenska informationssäkerheten, menar Markus Naartijärvi, universitetslektor vid juridiska institutionen på Umeå universitet. Hans forskningsprojekt, som tar avstamp i en rad uppmärksammade cyberattacker mot svenska myndigheter, får nu anslag från Ragnar Söderbergs stiftelse. Anslaget sträcker sig över tre år.

Stiftelsen ger dessutom anslag till ytterligare fem framstående forskare inom rättsvetenskap.
– I år har vi valt att rikta projektstödet till de forskare som är mitt i karriären och är mycket nöjda med de projekt som vi fått möjlighet att finansiera. Vi räknar med att förstärka vår finansiering av rättsvetenskap och hoppas att redan till hösten kunna lansera ytterligare en utlysningsform, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

Om projektet

Informationssäkerhet ur ett tvärrättsligt perspektiv
 Markus Naarttijärvi, (Juridiska institutionen, Umeå universitet)
Beviljad summa: 754 851 kronor

Mellan 2010 och 2012 lyckades förövare göra flera intrång i IT-företaget Logicas servrar där flera myndigheter förvarade mängder med känsliga uppgifter. Förövarna kunde lägga beslag på känsliga personuppgifter från Kronofogden, Skatteverket och Polisen. Denna, och liknande incidenter kom att visa på flera svagheter i det svenska informationssäkerhetsarbetet, liksom de svårigheter som finns i att möta dessa hot. 

Dagens informationsinfrastruktur innebär att myndigheters IT-system i stor utsträckning utvecklas, lokaliseras hos, och drivs av privata IT-företag. Samhällsviktiga IT-funktioner koncentreras också i allt större utsträckning till större IT-operatörer. En stor del av den information som skapas och lagras i samhället är viktig och samtidigt integritetskänslig. Det handlar exempelvis om informationen i patientjournaler, brottsutredningar eller underrättelseverksamhet. Erfarenheterna från ovanstående incidenter visar att såväl offentliga aktörer som enskilda individerkan påverkas negativt av attacker mot sådana system. 

Det förevarande projektet undersöker det rättsliga ansvaret och förutsättningarna för informationssäkerhet i förhållande till antagonistiska intrång och attacker mot offentliga IT-system som drivs av privata aktörer, med fokus på konsekvenser för skydd av individens data och möjligheterna till ansvarsutkrävande vidbrister. Projektet intar ett holistiskt perspektiv genom att kombinera offentligrättsliga och  privaträttsliga perspektiv på frågan.

Övriga beviljade projekt inom rättsvetenskap:
 Tillsyn över offentlig förvaltning 
Lotta Lerwall (Juridiska institutionen, Uppsala universitet)

 Rättvisa och legalitet vid inkomstbeskattning - två sidor av samma mynt eller helt olika valutor?
 Axel Hilling (Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet)

 Social adekvans
 Jack Ågren(Juridiska institutionen, Stockholms universitet) 

Finansiell tillsyn i ljuset av Europakonventionen 
Gustaf Sjöberg (Juridiska institutionen, Stockholms universitet) 

Prövningstillstånd i de högsta domstolarna – En rättsvetenskaplig studie 
Eric Bylander (Juridiska institutionen, Uppsala universitet)

Om utlysningen inom rättsvetenskaplig forskning


Ragnar Söderbergs stiftelse vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning. För att vara behörig till 2014 års utlysning krävdes att sökande hade avlagt doktorsexamen i perioden 2003–2013.

Om processen


Under utlysningsperioden inkom ansökningar från cirka 30 forskare. Dessa sakkunniggranskades av tre professorer som var anonyma för varandra i en första omgång och i en andra runda diskuterades och rankades sedan 19 ansökningar. Därefter fattade styrelsen beslut. Det blev sex forskare som tillsammans beviljades elva miljoner kronor. Årets sakkunniga var Petter Asp, Said Mahmoudi och Anna Singer.

För mer information, kontakta gärna:

Anette Lindh vik. kommnikationsansvarig, Ragnar Söderbergs stiftelse
E-post: al@ragnarsoderbergsstiftelse.se
Telefon: 0702-157033

Markus Naarttijärvi, juridiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 59 09
E-post: markus.naarttijarvi@jus.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov