"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-02

Rök från vedeldning ger problem för både lungor och immunförsvar

NYHET Exponering för rök från vedeldning kan orsaka en uttalad inflammation i luftrören med celleffekter som kan vara av betydelse för astma, KOL och lunginflammation. Det konstaterar Ala Muala i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet, den 5 juni.

– Inandad sotig vedrök tenderar att fastna i lungorna och ger effekter på immunförsvarets celler, som vi inte hade förväntat oss. Eftersom luftföroreningar orsakar stora hälsoeffekter kopplat till lungor och hjärt-kärlsystem, är det av största betydelse att världens länder lyckas minska sina utsläpp, säger Ala Muala, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, samt läkare, specialist i lungmedicin, vid medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Luftföroreningar ger upphov till en rad hälsoeffekter som drabbar såväl lungorna som hjärt-kärlsystemet och leder till en ökad sjuklighet och för tidig död. Världshälsoorganisationen, WHO, har nyligen rapporterat om att luftföroreningar, både utomhus och inomhus, orsakar så mycket som sju miljoner extra dödsfall per år i världen.

Ala Muala har i sitt avhandlingsarbete studerat såväl exponering för rök från vedeldning, som exponering för dieselavgaser och undersökt vilka effekter detta får i lungor, hjärta och blodkärl.

När det gäller vedrök har Ala Muala bland annat genomfört kontrollerad exponering på en grupp försökspersoner, som sedan genomgått en bronkoskopi, då man tar prover i lungorna med ett mjukt böjligt instrument. Undersökningen visade att även om man använder nyutvecklad förbränningsteknik fastnar hela 30 procent av vedrökspartiklarna i lungorna när de har andats in.

Resultaten visar vidare att vedröksexponering ger en uttalad inflammation i luftrören med oväntade celleffekter som kan kopplas till försämring av astma och KOL, samt en ökad risk för lunginflammation.

– Framför allt sotig vedrök åstadkommer inflammation i lungornas bronker, samtidigt som immunförsvaret kan påverkas på ett negativt sätt. Detta kan vara förklaringen till att frekvensen av symtom, luftvägssjukdom och luftvägsinfektioner ökar i samband med vedeldning, säger Ala Muala.

Det är känt sedan tidigare att den lilla molekylen kväveoxid (NO) är central för regleringen av blodkärlens funktion. Inandning av dieselavgaser har visat sig leda till att blodkärlen blir styvare och lättare drabbas av proppbildning, vilket leder till hjärtinfarkter och stroke. En undersökning på människor som Ala Muala har genomfört visar att dieselavgaser kan kopplas till halterna av kväveoxid i blodkärlen och därmed också till hjärt-kärlsjuklighet.

– Tillgängligheten av kväveoxid i blodkärlen verkar ha en stark koppling till graden av exponering för dieselavgaser, vilket gör att dieselavgaser spelar en viktig roll för effekter på hjärta och blodkärl. Eftersom avhandlingen påvisar en mekanism för detta samband är förhoppningen att vi på sikt ska hitta bättre möjligheter att minska hjärt-kärleffekterna av luftföroreningar, säger Ala Muala.

I avhandlingsarbetet har Ala Muala också studerat effekten av olika kupéfilter i bilar och andra fordon. Detta eftersom dagens förbättrade kupéfilter kan minska besvären för personer som befinner sig i trafikmiljöer med mycket luftföroreningar. I en experimentell studie med försök på såväl celler som försökspersoner, testades många filter. Ett speciellt filter, med tillägg av en aktiv kolkomponent, var det som var särklassigt bäst, både i cellförsöken och i exponeringsförsök på försökspersoner.

Ala Muala kommer från Irak och har arbetat i Sverige sedan 2002. Han är läkare, specialist i lungmedicin, internmedicin och hematologi, samt doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Han kan nås på:Telefon: 073-691 53 69
E-post: ala.muala@lung.umu.se

Foto: Ala Muala

Torsdagen den 5 juni försvarar Ala Muala, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Diesel avgaser och vedröksexponering: Mekanismer, inflammation och intervention. (Engelsk titel: Diesel Exhaust and Wood smoke Exposure: Mechanisms, Inflammation and Intervention).Opponent: Mark W. Frampton, professor, University of Rochester Medical Center, School of Medicine and Dentistry, Rochester.
Huvudhandledare: Prof Thomas Sandström och prof Anders Blomberg.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i hörsal Betula, 6M, Norrlands universitetssjukhus.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz