"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-18

Rökande föräldrar ger större risk för astma och att själv bli rökare

NYHET Både egen rökning och exponering för tobaksrök i miljön ger astma och luftvägssymtom bland tonåringar. Den slutsatsen drar Linnea Hedman i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 26 februari, där hon även visar att de tonåringar som har rökare i familjen löper stor risk att själva börja röka eller snusa.

Förekomsten av astma och luftvägssymtom är högre bland de som har rökande föräldrar. Sambanden är starkare om mamman röker jämfört med om pappan röker. Egen rökning är en stark riskfaktor för att ha luftvägssymtom redan i tonåren. Andelen med luftvägssymtom är allra högst bland de som både är rökare och är utsatta för miljötobaksrök.

Avhandlingen visar på könsskillnader i tobaksbruk, där rökning är vanligare bland flickor medan snusning är vanligare bland pojkar. Det finns ett starkt samband mellan att ha rökande familjemedlemmar och att själv börja röka under tonåren; ju fler familjemedlemmar som röker desto fler av tonåringarna börjar röka. Ett glädjande resultat var att både rökning och snusning är mindre vanligt bland de tonåringar som deltog i idrottsaktiviteter.

I forskningsstudier där man följer en grupp individer från barndomen till tonåren kan en metodförändring bli aktuell, från föräldra- till självbesvarade enkäter. Det är viktigt att utvärdera denna metodförändring. Avhandlingen visar på god överensstämmelse mellan föräldrars och tonåringars enkätsvar om astma, allergier och omgivningsfaktorer. Förändringen av metod medförde inte någon förändring av resultaten i studien.

Studierna i avhandlingen omfattar närmare 3 500 barn från Luleå, Piteå och Kiruna som följdes upp årligen mellan 1996 och 2005. Vid studiens början var barnen 7-8 år gamla och föräldrarna besvarade årligen en enkät om astma och allergiska sjukdomar. Från och med 12-13 års ålder besvarades enkäten av barnen själva. Deltagandet var genomgående väldigt högt, över 91 %. Avhandlingen ingår i OLIN-studierna, en forskningsverksamhet som har studerat luftvägssjukdomar i Norrbotten i 25 års tid. OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten.

Linnea Hedman nås på e-post linnea.hedman@nll.se eller telefon 073-028 64 93.

Fredagen den 26 februari försvarar Linnea Hedman, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Epidemiological studies of asthma and allergic diseases in teenagers: methodological aspects and tobacco use. Svensk titel: Epidemiologiska studier om astma och allergiska sjukdomar bland tonåringar: metodaspekter och tobaksbruk.
Disputationen äger rum kl 13:00 i Rum 135, Byggnad 9A. Fakultetsopponent är professor Amund Gulsvik, Institute of Medicine, Bergen University, Norge. Avhandlingen kommer att försvaras på svenska.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-31292

Redaktör: Bertil Born