"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-25

Rovdjur påverkar fjällens vegetation

NYHET Rovdjur har en stark påverkan på hur ekosystem fungerar, både i relativt enkla och i komplexa system, det visar Maano Aunapuu, Umeå universitet, i den avhandling han försvarar den 3 december.

Studien, som genomfördes i norra Norge, koncentrerade sig till stor del på mindre rovdjur – vessla och hermelin. Ett av de centrala resultaten visar att över lång tid påverkar rovdjur båda artsammansättning och dynamik hos bytesdjuren – i detta fall sork och lämmel. Som följd av denna påverkan ändras också mängden av växtbiomassa på fjället. I områden där rovdjur förekommer håller de nere bytesdjurstammen.

I studien är det stammen av smågnagare som begränsas. Färre smågnagare innebär att växter kan uppnå en hög biomassa. I områden som är för karga har smågnagarnas populationer för låg täthet för att rovdjuren ska kunna existera där. I de områdena påverkar rovdjuren inte bytespopulationen därför kan smågnagarna minska växtbiomassan i förhållande till vad som kunde finnas där annars. Den observationen kan jämföras med dagens situation med renar på fjället, människan har där mestadels utrotad de stora rovdjuren och därför kan renar överbeta vegetationen.

Det andra viktiga resultatet gäller negativa effekter, konkurrens och så kallad ’intraguild predation’, det vill säga ett rovdjur som jagar ett annat rovdjur. Hermelinen kan utkonkurrera vesslan, som egentligen är mer effektiv på att jaga smågnagare, på grund av tillgång till alternativa byten, som ripa och hare. Arbetet visar att ’intraguild predation’ minskar möjligheten till samexistens hos rovdjur.

För att bevara den ursprungliga naturen kan man spekulera i ett scenario där man förbättrar situationen för den inhemska uttern och illern. De kan då utkonkurrera den introducerade amerikanska minken. Detta kan ske på grund av att den starkare uttern tränger ut minken från de bästa vattendragen och den mer effektiva landjagande illern konkurrerar ut minken från de bästa biotoper på land.

E-publicering av avhandling finns på: publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=354

Fredagen den 3 december försvarar Maano Aunapuu, Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Predators in low arctic tundra and their impact on community structure and dynamics. Svensk titel: Rovdjur i lågarktisk tundra och deras påverkan på samhällens struktur och dynamik.

Disputationen äger rum kl 9.00 i Stora hörsalen, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Oswald J. Schmitz, Institutionen för skog- och miljöstudier, Yale Universitet, USA.

Maano Aunapuu nås på:Tel: 090–786 67 12
E-post: maano.aunapuu@eg.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg