"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-28 Uppdaterad: 2024-01-05, 10:34

Samarbete möjliggör förbättrad kirurgisk utbildning

NYHET Ryggsektionen vid Norrlands universitetssjukhus har påbörjat ett samarbete med Anatomiskt kompetenscentrum för att skapa möjligheter till förbättrad kirurgisk utbildning för ST-läkare. Samarbetet innebär möjligheter för kirurgisk träning på olika tekniker och ingrepp. Något som kommer att skapa mer trygghet och säkerhet i operationssalen.

Under året har ett antal artiklar publicerats i Läkartidningen rörande brister i utbildningen av ST-läkare inom kirurgiska specialiteter. I en av artiklarna diskuteras problemet med att basal kirurgi på många ställen i Sverige i allt större utsträckning utförs på kliniker utan utbildningsansvar, vilket riskerar minska kompetensen hos kirurger under utbildning. En annan artikel summerar en enkätundersökning gjord bland ST-läkare inom kirurgiska specialiteter där slutsatsen är att det råder generella brister i utförande av kirurgiska ingrepp under specialistutbildningen, men att man med små medel kan öka kvaliteten i den kirurgiska träningen. Träning på humana preparat vid anatomiska laboratorier lyft fram som en sådan viktig utbildningsinsats.

– Det är svårt att få till den träning som krävs på kliniker idag. Därför behöver man hitta andra möjligheter för träning, förklarar Josefin Åkerstedt, ST-läkare vid Norrlands universitetssjukhus. 

Ryggsektionen vid Norrlands Universitetssjukhus har påbörjat en sådan satsning genom att, tillsammans med anatomiskt kompetenscentrum, under hösten anordna ett kirurgiskt utbildningstillfälle för ST-läkare och specialister inom ortopedi med inriktning mot ryggkirurgi. Kursen som genomfördes var fokuserad på skruvplacering till ryggen med ledning av anatomiska landmärken så kallad fri-handteknik, utan stöd av navigation eller annan radiologi. Tekniken utgör grunden för fokusering på teknik för adekvat skruvplacering i kotornas struktur. Eftersom man på ryggsektionen idag till största del använder navigerad eller till och med robotassisterad skruvplacering behöver denna grundläggande teknik tränas, för att öka tryggheten hos kirurg och patientsäkerheten, i de lägen då skruvar behöver placeras utan tekniska hjälpmedel.

 

Ryggsektionens överläkare Michel Guez och Przemyslaw Kolakowski höll i utbildningstillfället där fyra ST-läkare, två specialister och tre operationssköterskor deltog. Utvärderingen av utbildningen visar en stor nöjdhet hos deltagande läkare och operationssköterskor och vittnar om att kursen fyller ett reellt utbildningsbehov på kliniken.

– Det är tack vare anatomiskt kompetenscentrum, Michel och Przemeks fantastiskt engagemang och vilja att lyssna in och förstå utbildningsbehovet för oss ST-läkare som kursen gått att genomföra, säger Josefin Åkerstedt som är en av ST-läkarna som bidragit till att organisera kursen.

Överläkare Przemyslaw Kolakowski som ursprungligen är utbildad i Polen, ser stor förbättringspotential i utbildningen av specialister på kliniken och talar utifrån egen erfarenhet när han understryker vikten av utbildningstillfällen på humana preparat. Det finns idag realistiska anatomiska modeller och virtuell verklighets verktyg samt olika anatomiska program, men i nuläget upplever Przemyslaw inte att dessa kan ersätta utbildning på humana preparat.

– Utbildningen av ST läkare är mycket viktig. Du behöver olika former av utbildning, och detta är en av dem, förklarar Przemyslaw.

Samarbetet med anatomiskt kompetenscentrum vid Umeå universitet hoppas kunna utvecklas ytterligare. Farhan Shah, som är en av de ansvariga, berättar att man i dagsläget söker olika möjligheter att utveckla sin verksamhet och skapa finansiellt stöd till att inta en större verksamhet än den man bedriver idag och som primärt är fokuserad kring anatomiutbildning under grundutbildningen för läkar- och tandläkarstuderande vid Umeå universitet.

Samarbete mellan olika enheter är viktig, både mellan regionen och universitet, men även med de som tillhandahåller de instrumentarier som används under träningen. Upplägget som Umeå tagit fram är unikt, och Josefin och Przemyslaw ser detta samarbete som ett steg att öka kunskapen och förbättra kirurgin. 

Planeringen inför nästa utbildningstillfälle är redan i gång och Michel, Przemyslaw och Josefin ser med stor entusiasm framemot att tillsammans med anatomiskt kompetenscentrum fortsätta utveckla den kirurgiska utbildningen på kliniken.

 

Texten är skriven av: Josefin Åkerstedt, Gustav Andersson, Farhan Shah och Heléne Andersson

Anatomiskt kompetenscentrum vid Umeå Universitet

· Verksamhet som stödjer anatomisk utbildning och fördjupning

· Möjliggörs av helkroppsdonationsprogram via Umeå universitet

· Bedriver framför allt undervisning och utbildning för läkar- och tandläkarprogrammet

· Stödjer individuell träning inför komplicerade kirurgiska ingrepp