"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-19

Sambedömning för ökad samsyn och samstämmighet vid bedömning och betygsättning

NYHET Bedöms alla examensarbeten på samma sätt? Tolkar examinatorer principer, riktlinjer och mål på ett likvärdigt vis? Vid Institutionen för socialt arbete pågår ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som undersöker frågan om sambedömning och i november månad presenterades projektet på en konferens i Glasgow.

Konferensen anordnades av AEA Europe, en organisation som utbildar och bidrar med ny forskning inom pedagogiska mätningar och bedömningar. Årets tema riktades mot vilken betydelse bedömningar och mätningar har för social rättvisa för studenter, utifrån vilken bakgrund man kommer från. Det kan vara studenter som med ett annat modersmål än svenska, studenter med olika socioekonomisk bakgrund samt studenter med olika funktionsnedsättningar. På konferensen presenterades projektet av projektledare Pia Almarlind som jobbar med beteendevetenskapliga mätningar vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Projektet heter Sambedömning- Samarbete vid bedömning och betygssättning för ökad likvärdighet och rättvisa för studenter och syftet är att utveckla en metod för att öka kvaliteten i arbetet med bedömningar och betygssättning av examensarbeten vid institutionen. Projektgruppen består av projektledare Pia Almarlind, samt Fredrik Snellman, Marie-Louise Snellman, Katarina Andersson, Anders Lindström och Anna-Lena Perdahl från socialt arbete. Vid institutionen genomfördes en pilotstudie under hösten 2014 för att undersöka bedömaröverensstämmelse mellan en grupp examinatorer som bedömer examensarbeten på kandidatnivå. Studien indikerade att bedömningarna inte stämde särskilt väl överens och detta kan förklaras med en avsaknad av samsyn och samstämmighet i bedömningarna mellan examinatorerna. En konsekvens av ett sådant förfarande blir att studenter i vissa fall krävt en ombedömning av sina uppsatser, vilket är en kostsam process sett till både tid- och humanresurser. Det man i projektgruppen nu vill uppnå är en ökad samsyn och samstämmighet via ett samarbete i arbetsprocesserna med examensarbeten på kandidatnivå. Kan man få till ett djupare samarbete mellan handledare och granskare kan dessa skapa sig en gemensam referensram för att hantera mål, riktlinjer och kriterier på ett likvärdigt sätt. Lyckas man med detta ges bättre förutsättningar för en ökad likvärdighet vid bedömning av studentarbeten och därmed sätts rättssäkrare betyg.

Pia Almarlind berättar att hennes presentation vid konferensen mottogs mycket väl - projektet är ett hyfsat nytt inslag inom universitetsvärlden och det blev därför väldigt positivt klimat kring hennes posterpresentation. En vanligt förekommande synpunkt på arbetsmodellen är att den är resurs- och tidsmässigt kostsam. Almarlind säger att i diskussionerna kring hennes presentation på konferensen var man överens om att om man kan öka kvaliteten på bedömningsprocessen och göra den mer säker. Genom hennes föreslagna arbetsmodell så förflyttas resurserna från ett för närvarande ”slöseri” i verksamheten till ett systematiskt kvalitetsarbete!

-Sambedömning handlar alltså inte bara om att applicera en praktisk metod i en verksamhet, säger Almarlind och fortsätter: sambedömning handlar också om att introducera och implementera ett förhållningssätt till hur bedömningsprocesser kan hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet i en verksamhet.

Projektet har beviljats PUNKTUM-medel och det kommer att avslutas och avrapporteras under hösten 2016.

Redaktör: Ellinor Gustafsson