"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-12

Sämre levnadsvillkor för Umeås unga

NYHET Under 1990-talet fick fler Umeåbor svårt att försörja sig, och ett större antal barn och unga började må psykiskt dåligt. I en ny bok från Umeå universitet beskrivs utvecklingen av Umeå kommuns sociala välfärd under förra årtiondet.

I boken redovisas välfärdsutvecklingen för olika målgrupper och hur de sociala insatserna förändrades i Umeå kommun under 1990-talet. Boken har titeln ”Kris eller utveckling? Studier av den sociala välfärden i Umeå kommun under 1990-talet” och är utgiven vid Umeå universitet i samverkan med Umeå socialtjänst. Redaktör är Lennart Nygren vid universitetets institution för socialt arbete.

Under 1990-talet fick fler människor i Umeå försörjningsproblem, till stor del beroende på att arbetslösheten ökade. I boken rapporteras om en snabb uppgång av antalet bidragstagande hushåll i början av årtiondet och en topp som nåddes efter några år. I slutet av decenniet sjönk bidragstagandet något. Under samma period påverkades socialtjänsten i Umeå kraftigt av besparingskrav och av en ökad reglering och kontroll från statsmakternas sida.

I boken beskrivs också den i många avseenden negativa välfärdsutvecklingen för barn och unga i Umeå under 1990-talet. År 2000 mådde fler barn och unga psykiskt dåligt jämfört med tio år tidigare, och behovet av särskilt stöd var större. Många nedskärningar hade gjorts inom verksamheter för barn och unga, och socialtjänsten var tvungen att göra fler insatser.

I undersökningen har i första hand socialtjänsten och skolan studerats, men även material som rör fritidssektorn, barnomsorgen och barnhälsovården ingår. För en del grupper, till exempel barn och unga, har levnadsvillkoren blivit sämre och de sociala insatserna svagare jämfört med i början av 1990-talet. Samtidigt har några utsatta grupper, som exempelvis funktionshindrade, i vissa avseenden fått förbättrade villkor.

I boken redovisas förhållanden som rör våldsutsatta kvinnor, missbruk och missbruksvård och funktionshindrade. Även den lokala politiken och dess villkor behandlas i boken. Tio av kommunens mer framträdande politiker vittnar i boken om 1990-talet som ett årtionde präglat av rationaliseringar och prioriteringar.

För mer information, kontakta:Lennart Nygren, Institutionen för socialt arbeteE-post: lennart.nygren@socw.umu.se
Tel: 090-786 51 01

Redaktör: Camilla Nilsson