"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-29

Samspelet mellan växter, insekter och växtätare påverkar fröproduktionen

NYHET Anna Waites visar i sin avhandling att samspelet mellan växterna och de pollinerande insekterna och de växtätande djuren kan ha stor påverkan på antalet frön som produceras.

Landskapsbilden förändras och har förändrats genom tiderna genom mänsklig påverkan. När växters populationer isoleras eller minskas kan deras förökningsmöjligheter och därmed existens också påverkas. Det är därför viktigt att öka förståelsen av hur populationsegenskaper som fragmentering, grad av isolering, växtpopulationers storlek och täthet påverkar populationsdynamiken hos växter. Detta är speciellt viktigt för växter som är fröbegränsade. En ökad förståelse kan hjälpa oss förutse hur växters populationer påverkas och vilka åtgärder som krävs för att bevara dem när landskapsbilden förändras.

Växter som pollineras av djur är beroende av att djuret transporterar pollen från ståndare till märke. Pollinatörernas beteende, kan påverkas av växternas populationsegenskaper. Detta kan i sin tur påverka deras förmåga att producera bra avkomma. Det är därför viktigt att även förstå hur samspelet mellan växter och djur påverkas av en förändring av växtpopulationens grad av isolering, storlek och täthet.

Resultaten i Waites avhandling bekräftar, för de båda insektspollinerade växterna som studerats, att samspelet med pollinatörer och växtätare kan ha stor påverkan på antalet frö som bildas. För fackelblomster (Lythrum salicaria), som är självsteril, ökar antalet pollinatorsbesök, kvaliteten av pollen som avsatts och därmed antalet frön som produceras med antalet blommande växter i populationen. Hos självfertila kärrblomster (Pedicularis palustris) varierar fruktsättning och fröpredation, antal uppätna frön, mycket mellan populationer och år, men denna variation kan bara delvis förklaras av populationsstorlek.

Resultaten stöder hypotesen att populationsstorleken är mindre viktig för pollineringsframgång hos självfertila än hos självsterila växter. Avhandlingsresultaten visar också betydelsen av fleråriga studier.

Lördagen den 1 oktober försvarar Anna Waites, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Plant-animal interactions and seed output in two insect-pollinated herbs. Svensk titel: Växt-djur interaktioner och frösättning hos två insekts-pollinerade växter.

Disputationen äger rum kl 13.00 i Lilla hörsalen, KBC-huset. Fakultetsopponent är Dr. Ørjan Totland, Department of Ecology and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences, Ås Norway.

Anna Reimer Waites nås på: Tel: 046-6233 5 Mobil: 0703- 83 183
E-post: anna.waites@emg.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg