"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-27

Sårblod under hjärtkirurgi behöver renas innan återanvändning

NYHET Det blod som återcirkuleras till patienten vid operationer med hjärtlungmaskin är förorenat av fett, och behöver därför renas. En metod för detta beskriver Micael Appelblad i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 5 maj.

För att begränsa blodförlust och behov av blod från blodbank vid hjärtkirurgi, återförs blödning från operationssåret rutinmässigt via ett filter i hjärtlungmaskinen till patienten. Micael Appelblads avhandling visar att återvunnet sårblod innehåller föroreningar av flytande fett från operationssåret. Detta fett är inte en naturlig del av blodet och kan bidra till proppar i bland annat hjärnan.

Fettföroreningen påverkar allvarligt blodplasmans flödesegenskaper i en modell av de tunnaste blodkärlen. Detta kan innebära en ökad risk för proppar i finare blodkärl. Hjärtlungmaskinens standardfilter var verkningslöst för att hantera denna typ av förorening.

Vidare visas i en experimentell modell att fettet i sårblodet kan reduceras genom att lagra blodet under 10 minuter för att tillåta spontan separation. Fettet återfinns då i toppskiktet av blodet på grund av skillnad i densitet. Fett binds dessutom till plastytor. Experimentmodellen omsätts till en teknik som kan användas under hjärtoperation. Prototypen till detta fettreduktionsystem bestod av en påse med två kammare åtskilda av ett vattenlås. Prototypen testas kliniskt under rutinmässiga kranskärlsoperationer. I en sårblodsvolym om ca 400 ml återfanns 1,5 ml flytande fett. Av detta fett kunde prototypen eliminera 80 %. Resultaten bekräftades även i experimentella försök där en bestämd mängd fett tillsattes i blodet.

Hjärtkirurgi är en stor konsument av produkter från blodcentral. I en databas-studie konstateras att i genomsnitt hälften av kranskärlspatienterna erhöll två påsar blodbanksblod under vårdtiden och att blödning och blodtransfusion visade ett statistiskt samband vid blodförlust överstigande 400 ml. En liten grupp patienter fick bankblod trots en blödningsvolym som var lika med eller mindre än 400 ml. Dessa patienter var oftare kvinnor, hade högre ålder och lägre vikt än de patienter som ej behövde blod under operation. Även under den fortsatta vårdtiden konsumerade dessa patienter mer bankblod och hade även en längre sjukhusvistelse jämfört med en kontrollgrupp. En mekanism för dessa blodtransfusioner kan vara ett antaget behov av blod istället för kompensation för verklig blödning, där en möjlig orsak är utspädning av blodvolymen orsakad av hjärtlungmaskinen.

Micael Appelblad är verksam vid Hjärtcentrum, Thoraxkirurgi, Norrlands universitetssjukhus och har doktorerat vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet. Han nås på e-post micael.appelblad@vll.se eller telefon 090-785 36 50.

Fredagen den 5 maj försvarar Micael Appelblad, Institutionen för Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Fat contamination of pericardial suction blood in cardiac surgery. Clinical and experimental studies in perspectives of transfusion logistics. Svensk titel: Förorening av fett i återvunnet sårblod under hjärtkirurgi. Kliniska och experimentella studier i relation till logistik kring blodtransfusion. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är Docent Anders Jeppsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Redaktör: Bertil Born