"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-13

Signalämnen i leder en nyckel till reumatism

NYHET Cellerna i knäleden kan producera signalämnen av vilka en del tidigare ansetts kopplade till nervceller och uttrycka receptorer för dessa. Dessa oväntade fynd kan ha betydelse för behandlingen vid kronisk ledgångsreumatism, skriver Ola Grimsholm i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 17 oktober.

Kronisk ledgångsreumatism, även kallad reumatoid artrit (RA), är en inflammatorisk sjukdom som drabbar upp till 1% av världens befolkning. De signalämnen som studeras i avhandlingen kan ha betydelse för denna sjukdom genom att påverka produktionen av de substanser som är viktiga för inflammationsprocessen.

Studierna visar att flera av signalämnena uppregleras parallellt med en pågående inflammation och att en del av dem produceras lokalt i leden. Signalämnena har bevisligen kraftiga effekter i ledvävnaden eftersom receptorer (mottagarställen) för dem också observerats på flera olika celltyper, t.ex. inflammatoriska celler och blodkärl. Olika signalämnen visar skilda mönster, vilket understryker att de har olika funktioner i knäleden.

I avhandlingen påvisas också att även ledbroskcellerna uttrycker signalämnen och deras receptorer samt att uttrycket av dem förändras när en artrit utvecklas. De studerade signalämnena har många påvisade effekter vid olika sjukdomstillstånd kopplade till inflammation och smärtförnimmelse, men också för läkning. Därför kan fynden i avhandlingen vara intressanta för utvecklingen av nya behandlingsstrategier mot RA, eftersom många patienter fortfarande inte blir hjälpta av dagens läkemedel. Att det bl. a. finns nervsignalsubstanser i knäledens celler innebär att det inte nödvändigtvis behövs nerver i området för att man ska få effekter av sådana substanser på inflammationen.

Fredagen den 17 oktober ber försvarar Ola Grimsholm, Inst. för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Neuropeptides and neurotophins in arthritis – studies on the human and mouse knee joint. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal BiA201, Biologihuset. Fakultetsopponent är prof. Elvar Theodorsson, Linköpings universitet.

Ola Grimsholm är uppvuxen i Falkenberg, Halland. Han flyttade till Umeå 1999 och har här avlagt kandidatexamen med molekylärbiologi som huvudämne. Under doktorandtiden har han varit engagerad i utbildningspolitiska frågor och publicerat flera debattartiklar. Han kan nås via mobiltelefon 073-314 22 52 eller e-post ola.grimsholm@anatomy.umu.se

Redaktör: Hans Fällman